Det är med glädje vi välkomnar en ny svensk lärobok i pediatrik, Ped. Målgruppen är i första hand läkarstudenter, men som ny ST-läkare i pediatrik ger boken en god grund för vidare kunskapsinhämtning. Även andra läkare som i sin dagliga gärning arbetar med barn och ungdomar kan ha god nytta av boken.
Boken omfattar 36 kapitel skrivna av 56 författare under redaktion av Christian Moëll och Jan Gustafsson. Styrkan med detta är att varje författare behärskar sitt ämnesområde väl och har en god förmåga att kondensera informationen utan att tumma på vare sig innehåll eller läsbarhet. Svagheten blir att kapitlen har olika struktur, stil och innehåll. Vissa ämnesområden täcks mer detaljerat, me­dan andra behandlas mer översiktligt. Vi tror inte att detta kommer att bli ett problem förutsatt att läkarstudenterna arbetar utifrån en tydlig målbeskrivning eller får läsanvisningar.
Vi konstaterar att författarna i allmänhet har lyckats väl med att beskriva nya metoder, rön och kunskap inom pediatriken. Som exempel kan nämnas en beskrivning av den nya metabola scree­ningen samt rådet att ge järntillskott till lågviktiga barn under det första halvåret i livet. Varje kapitel åtföljs av förslag på rekommenderad litteratur, men i övrigt saknas referenser, vilket vi hade sett som en styrka.

Den stora fördelen med denna svenska lärobok jämfört med andra engelskspråkiga alternativ är att den är anpassad inte bara till svensk hälso-och sjukvård, utan också till våra traditioner och till hur vi bemöter barn, ungdomar och familjer. Erfarenhetsmässigt vet vi till exempel att studenter och ST-läkare kan tycka att det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till barn med cancer eller annan svår sjukdom, vilket tas upp på ett mycket bra sätt i avsnittet »Att vårda barn med cancersjukdom«.
Något som vi särskilt tror uppskattas av studenterna är tillgången till eLabb – ett Internetbaserat studieverktyg där 12 månaders abonnemang ingår i köpet av boken. eLabbet innehåller både kunskapsfrågor och patientfall till många kapitel. Till nästa upplaga finns förhoppningsvis alla större ämnesområden representerade. eLabbet dras ännu med lindriga barnsjukdomar som gör en del frågor svårbesvarade, men är en mycket trevlig och användbar bonus.
Generellt innehåller boken många bra och illustrativa bilder. Speciellt värdefulla är fotografierna i kapitlen »Barnets normala tillväxt och utveckling« och »Att undersöka barn«, eftersom många läkarstudenter faktiskt inte har haft kontakt med så många barn och ungdomar.

Vi bedömer att denna bok är ett fullgott läromedel för läkarstudenter i pedia­trik. Det är sällan en bok täcker allt, men närmare än så här kommer man troligen inte. Inlärning utifrån denna bok kommer att innebära trevlig läsning och resultera i få kunskapsluckor.