Bristande patientsäkerhet har alltmer kommit i fokus under senare år. Till detta bidrar bland annat Socialstyrelsens studie som visade att antalet skador som skulle kunna undvikas (vårdskador) är stort, den nya patientsäkerhetslagen samt de statliga stimulansmedel som satsats för att öka patientsäkerheten.
»Säker vård« är den första heltäckande läroboken i ämnet på svenska. Boken består av fjorton kapitel, som ger en god översikt av området, samt ett antal fallbeskrivningar som illustrerar olika typer av vårdskador. Boken innehåller även frågor och exempel som underlag för gruppdiskussioner. Språket är enkelt och lättillgängligt, vilket är positivt eftersom boken i första hand riktar sig till studerande på de olika vårdutbildningarnas grundnivå. Författarna är mycket uppdaterade om de nationella aktiviteter som pågår för att förbättra patientsäkerheten i Sverige och boken innehåller många aktuella referenser; den är därför också av intresse för den som arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom vård och omsorg.
Författarna skriver i förordet att vården är ett komplext system, och boken tar därför, utöver mer traditionella områden som läkemedel och patientsäkerhet, riskhantering, vårdrelaterade infektioner, fall och trycksår, upp områden som kultur och ledning, kommunikation och den aktiva patienten.

I kapitlet »Varför uppstår vårdskador?« gör författarna en bra sammanfattning av mänskliga fel och misstag och ger en bakgrund till hur utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet har gått från ett individcentrerat synsätt till en sy­stemsyn. Kapitlen som rör de mer traditionella medicinska områdena är utförliga och väl avstämda med Sveriges Kommuner och landstings evidensbaserade åtgärdsprogram för vårdrelaterade infektioner, trycksår, fall och fallskador, undernäring samt läkemedelsfel.
Säkerhetskulturens betydelse för att förbättra patientsäkerheten betonas allt mer och mätning av patientsäkerhetskultur ingår som ett krav för landstingen för att få del av de statliga stimulansmedlen. Kapitlet »Kultur och ledning« ger en bra bakgrundsbeskrivning till området och betonar ledningens engagemang som central faktor om en god säkerhetskultur ska kunna införas och bibehållas. Den internationella mycket tydliga trenden att i ökad omfattning involvera patienter i patientsäkerhetsarbetet belyses väl i kapitlet den »Den aktiva patienten«.

Det kanske är förmätet att önska att en bok på över 300 sidor innehöll mer, men jag saknar en djupare belysning av två mycket aktuella områden. Det förs­ta är patientsäkerhetsrisker med elektroniska journaler, där Socialstyrelsen nyligen konstaterade att var femte lex Maria-anmälan rörde problem med elektroniska journaler. Problemet tas upp i olika kapitel men framställningen skulle ha vunnit på att området belysts i ett eget kapitel. Ett annat ämne som hade kunnat utvecklas är problematiken kring överbeläggningar och underbemanningens betydelse för patientsäkerheten. Inte minst denna sommar har dessa båda problem diskuterats som viktiga bakomliggande orsaker till brister i patientsäkerheten.
Sammanfattningsvis kan boken varmt rekommenderas till såväl studerande som till den som arbetar med patientsäkerhet i praktiken.


Säker vård – Att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg. Marion Lindh, Lena Sahlqvist