Den evidensbaserade medicinen är sjuk, enligt Ben Goldacre. I »Bad Pharma« beskriver han detaljerat problemen och presenterar radikala förslag för en sundare läkemedelsanvändning.
Språket är enkelt med populärvetenskapligt pedagogiskt tilltal. Dispositionen är logisk och tankegångarna lätta att följa. Boken är lång med många referenser. Innehållsförteckningen hade gärna fått vara mer detaljerad. Innehållet gör det väl värt att uppbåda lite extra »intellektuella hästkrafter«, för att använda författarens ord.
Den viktiga, kontroversiella förs­ta delen handlar om försvunna data. Goldacre menar att evidensbaserad medicin inte är möjlig i dag eftersom högst hälften av resultaten från läkemedelsstudier redovisas. Resten saknas. Forskningsdata från läkemedelsprövningar förvrängs genom publikationsbias. Läkemedelsmyndigheterna undanhåller rådata från extern granskning. Svenska Läke­-
medelsverket får schavottera i ett extremt exempel. 60 sidor med myndighetens bedömning inför det europeiska godkännandet av rimonabant lämnades ut på begäran till tidskriften Prescrire. Med hänvisning till skydd av läkemedelsföretagets kommersiella intressen sekretessklassades dokumentet. Varje rad var därför noggrant överstruken med svart. (Rimonabant såldes under namnet Acomplia för viktminskning men drogs senare in på grund av psykiska biverkningar.)

Fortsättningen är en virtuos genomgång av ämnet forskningsmetodik och borde kunna fungera utmärkt som läromedel. Rubriker som: »Test your drug against something rubbish« och »Dodgy subgroup analyses« förklaras med exempel på hur studier inte bör göras.
Den avslutande delen handlar om marknadsföring. Det är en heltäckande genomgång av krafterna som styr läkemedelsförskrivningen ända in i våra mottagningsrum. Detta har beskrivits tidigare, men tål att upprepas. De intrikata detaljerna om spökskrivare av vetenskapliga artiklar är särskilt läsvärda.

Titeln är missvisande. Bokens syfte är inte att på ett destruktivt sätt angripa läkemedelsindustrin, som är nödvändig: »There is no medicine without medicines.« Syftet är att åstadkomma en verkligt evidensbaserad medicin. Att så mycket data saknas och förvrängs förgiftar källan till kunskap om hur läkemedel fungerar. Patientorganisationer, läkarnas specialistföreningar och hälsovårdsmyndigheter måste förstå vidden av problemet och bidra till att förändra systemet. Vi måste kräva att få tillgång till alla data från alla läkemedelsstudier. Det behövs kännbara sanktioner mot dem som medverkar till att fakta undanhålls. Lösningar med register över studieprotokoll för planerade studier och krav på resultat­redovisning inom ett år efter avslut har inte fungerat, enligt Gold­acre. Särskilt kritisk är han mot EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten. Budskapet har redan nått ut. Brittiska parlamentet har redan diskuterat problemet med undanhållna data. I november hålls en hearing i EU-parlamentet om ökad transparens i medicinsk forskning och ett nytt förslag på reglering av kliniska prövningar presenteras. Till alla som på något sätt sysslar med läkemedel: läs och anamma förslagen för bot och bättring inom medicinen!


Bad Pharma av Ben Goldacre