Boken »Klinisk immunologi« avser att beskriva de immunologiska analyser som används inom sjukvården i dag. Analyserna är i fokus och övriga delar avser att ge en översiktlig information om immunsystemet. Boken är också tänkt att fungera som en uppslagsbok och vänder sig till all personal i klinisk verksamhet där man handlägger immunologiska sjukdomar. Den är också tänkt som en lärobok för studenter vid läkarlinjen, biomedicinar- och BMA-utbildningarna.
I introduktionen ger Lennart Truedsson lite trevlig historik och tar där upp ett flertal banbrytande svenska upptäckter. När det gällde rosettbildning med röda fårblodkroppar för att definiera T-celler, något som på sin tid var världens mest citerade pek, så kunde författarna Jondal, Wigzell och Holm fått ett omnämnande. Upptäckten av antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet av Erna Möller (Science, 1965) hade definitivt platsat på listan. Gunnar Tydéns innovation att Mabthera kombinerat med absorption av isohemagglutininer möjliggör njurtransplantation med ABO-oförenliga njurar samt undertecknads introduktion av mesenkymala stamceller som terapi vid livshotande sjukdom är nya innovationer som kunde platsat.
I kapitel 2 finns en översikt av immunsystemet. Detta kapitel är lysande och bör läsas av alla som tycker att immunologi är svårt. Det är lättläst, välskrivet och, liksom boken i sin helhet, fyllt med fina illustrationer.
Där­efter följer kapitel om immunbristtillstånd, immunologiska sjukdomar, analysmetoder, laboratorieundersökningar, immunglobulinanalyser, komplementanalyser, analyser av immunceller, cytokinanalyser, allergianalyser, immunologiska analyser vid celiaki, autoantikroppsanalyser och övriga analyser. Alla kapitel är skrivna av framstående forskare och kliniker. Samtliga kapitel är välskrivna, heltäckande och högaktuella. De beskriver också indikationer, provtagningsmetoder och bedömningar av svar. Om man sträckläser boken är det störande att det är så mycket upprepningar. Detta är naturligtvis lätt hänt när det är många författare inblandade. Med stramare redaktion hade man kunnat använda sig av hänvisningar. För de som använder boken som uppslagsverk, vilket kanske blir dess största användningsområde, så spelar naturligtvis upprepningarna ingen roll, utan underlättar snarare läsningen.

Enligt målbeskrivningen för specialiteten klinisk immunologi är detta en ren laboratoriespecialitet utan klinisk patientvårdande verksamhet. Detta tycker jag är en olycklig inskränkning som man i denna bok tagit fasta på. Att begränsa klinisk immunologi endast till immunologisk dia­gnostik är tyvärr inte så framsynt. Enligt mitt förmenande har klinisk immunologi en lika stor roll inom immunterapi som inom dia­gnostik. Exempel på immunterapi är, förutom immunglobulinbehandling, immunsuppression med olika immunhämmande läkemedel, en stor del av transplantationsimmunologin, bland annat hematopoetisk stamcellstransplantation där man byter ut hela patientens immunförsvar. Andra exempel är cytotoxisk T-cells­terapi mot olika infektionsjukdomar och tumörer. Vaccination mot tumörer med dendritiska celler, med mera, ingår också i den terapeutiska immunologin.
En mer passande titel på boken hade varit »Klinisk immunologisk laboratoriediagnostik«. Ännu bättre hade varit att man i denna utmärkta bok också hade införlivat kapitel om immunterapi. Transplantationsimmunologi nämns i en spalt som sedan upprepas. Tumörimmunologi nämns bara i en spalt. Inför nästa upplaga av boken tycker jag redaktionen bör fundera på att inkludera dessa båda områden som har en stor utvecklingspotential inom den kliniska immunologin. Om man undviker upprepningar får man rum med några kapitel om immunterapi.
I boken finns också ett sakregister där man kan slå upp vilka test och fackuttryck som man kan komma i kontakt med när det gäller klinisk immunologi i sjukvården.

Sammanfattningsvis är detta en utmärkt bok i klinisk immunologisk laboratoriediagnostik. Den bör finnas som uppslagsverk på alla avdelningar som skickar prover för immunologisk dia­gnostik. Kapitel 2, »Immunsystemet – en översikt«, bör läsas av alla studenter och kliniskt verksamma som är nyfikna på klinisk immunologi.


»Klinisk immunologi« Författare: Lennart Truedsson (redaktör)