Stress och stressrelaterad ohälsa utgör en stor del av den sjuklighet som leder till primärvårdbesök och sjukskrivning i Sverige i dag.
Stress och orsaker till stress är således ett utomordentligt aktuellt och viktigt område.
Boken »Psykosocial miljö och stress« är därför en välkommen sammanställning av de senaste kunskaperna inom området.
Redaktör för boken är Töres Theorell, professor emeritus vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, där han var chef fram till sin pensionering. Han har under större delen av sitt yrkesverksamma liv forskat inom stress och ohälsa. Han har i den aktuella boken, tillsammans med 10 av de mest namnkunniga klinikerna och forskarna i Sverige, redovisat stress och stressens konsekvenser.
De olika kapitlen innehåller värdefull kunskap, allt ifrån biologiska, psykologiska och sociala aspekter på stress och psykosocial miljö, en kunskap som kan vara värdefull för många yrkesgrupper: läkare, övriga terapeuter, forskare, arbetsledare m fl.

Fenomenet att bli slutkörd på jobbet är inget nytt. Ett antal beteckningar på företeelsen diskuteras. Ordet utbrändhet kommer från Christina Maslachs begrepp »burnout«, som i översättning betyder urladdad, som t ex ett urladdat batteri. Det svenska ordet utbrändhet leder tanken till ett mer oåterkalleligt tillstånd och namnet har därför inte accepterats av alla. Den diagnos som Socialstyrelsen antagit för kronisk stressinducerad psykisk ohälsa är »utmattningssyndrom«, som har ICD-kod F43.8.
I kapitlet om stress och utbrändhet redovisas de olika faserna i utbrändhetssyndromet, vilket är värdefullt såväl för diagnostiken som för terapival och prevention.
Stressens samband med andra åkommor diskuteras liksom det långdragna förloppet vid en manifest utbrändhet. Detta är viktigt att veta och förstå för såväl den sjuke som den behandlande läkaren liksom för Försäkringskassan.

Det finns i dag ingen evidensbaserad terapi som leder tillbaka till arbete efter en utbrändhetsperiod. Regeringens rehabiliteringsråd analyserade detta och fann att en viktig åtgärd i många fall är involveringen av arbetsplatsen. En nyligen publicerad studie har visat att arbetsplatsåtgärder och till och med arbetsplatsbyte är bland de viktigaste åtgärderna. I boken nämner författaren också planer på att involvera arbetsplatsen i rehabiliteringsarbetet.
Boken är lättläst och har som målgrupp alla som har att göra med stressförebyggande åtgärder. Den kan användas som lärobok men även som uppslagsbok inom både terapi, prevention och arbetsorganisation.


»Psykosocial miljö och stress« Redaktör: Töres Theorell