Boken »Hjärtat« riktar sig i första hand till hjärtpatienter och deras anhöriga. 

Bokens syfte är att ge en populärvetenskaplig orientering om hjärtats normala konstruktion och beteende, liksom en översikt av de vanligaste hjärtsjukdomarna, deras symtom, utredning och behandling. 

I en tidsepok när patienter och deras anhöriga blir alltmer insatta i sina sjukdomar och deras behandling och när personcentrerad vård blir alltmer aktuell, faller denna bok väldigt väl på plats.

Boken innehåller 15 kapitel som bland annat belyser det friska hjärtat, åderförfettning, kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, rytmrubbningar, högt blodtryck och livsstilsfaktorer.

»Hjärtat« är skriven av 15 författare som alla har en ledande position i Sverige inom sina respektive ämnesområden. Läsaren får därmed den mest aktuella synen på hjärtats funktion och vad som händer i hjärtat när det inte fungerar. Läsaren ges en god inblick i olika aspekter på behandling av hjärtsjukdomar, inte minst när det handlar om prevention. Bokens kanske viktigaste budskap är »hur vi ska leva för att undvika hjärt–kärlsjukdomarna«.

Boken uppfyller målgruppens, dvs patienternas och deras anhörigas, behov av kunskap om hjärtsjukdomar och deras behandling. Texten är lättillgänglig och rubrikerna är attraktiva. En svaghet utgör möjligen illustrationerna som emellanåt är i minsta laget för äldre med nedsatt syn. 

De olika kapitlen är skrivna på ett pedagogiskt sätt. Antalet fallbeskrivningar är rikligt och ger välkomna avbrott mellan stora mängder fakta. Ett historiskt perspektiv ingår också. Den medicinska synen på hjärtats funktion i såväl antikens Grekland som i det gamla Egypten tas upp. Vi får sedan följa kunskapsutvecklingen om hur hjärtat fun-gerar genom romarriket, den arabiska medicinen, medeltiden och fram till 1600-talet och engelsmannen William Harveys upptäckt av hur cirkulationen egentligen fungerar.

»Hjärtat« är ett välkommet tillägg till den tillgängliga litteraturen om hjärtats funktion och dess sjukdomar. Bokens målgrupp kommer sannolikt utöver patienter och deras anhöriga att omfatta en bred läsekrets inom den medicins-ka sfären. 

Inom kardiologin utgör boken ett värdefullt komplement för såväl sjuksköterskor som undersköterskor samt sjukgymnaster, biomedicinska analytiker, psykologer och arbetsterapeuter i deras utbildning. Även färdigutbildade kardiologer kommer att vilja ta del av boken, inte minst för tips om lämpliga uttrycksformer i undervisningssammanhang. 

Även utanför kardiologin kan man tänka sig större målgrupper, kanske i första hand öppenvården där boken kan tjänstgöra som underlag för undervisning av såväl vårdpersonal som patient och anhörig.

I en tid då »personcentrerad vård« börjar bli ett honnörsord utgör boken »Hjärtat« ett välkommet tillägg till de i dag tillgängliga utbildningsdokumenten vad avser behandlingen av hjärtats olika sjukdomstillstånd. Inte osannolikt kommer boken »Hjärtat« att efterföljas av liknande uppslagsverk inom andra sjukdomsområden. 

Hjärtat

267 sidor

Författare: Mårten Rosenqvist och Per Tornvall (red)

Förlag: Karolinska institutet University Press

ISBN 9185565512