Neurologi.

Det är mycket glädjande att vi nu har fått tillgång till den femte och reviderade upplagan av den svenska läroboken i neurologi. Det har gått nästan ett kvarts sekel sedan första upplagan skrevs och gavs ut i slutet på 1980-talet. Under dessa år har neurologin genomgått betydande förändringar, framför allt har tillkomsten av nya terapier ändrat neurologin från att ha varit en huvudsakligen diagnostiskt präglad verksamhet till att bli en terapiintensiv specialitet. Även sedan förra upplagen kom ut 2006 har mycket hänt som motiverar en reviderad upplaga.

Den primära målgruppen för denna läsvärda bok är läkarstudenter, och bland dessa har läro-boken sedan tidigare ett gott rykte, men den kan också användas i utbildning av paramedicinska yrkesgrupper. Boken fyller även en god funktion som referenslitteratur för läkare som inte är specialister i ämnet. 

Den nya upplagan är lättläst och har överskådlig typografi. Boken har vuxit i omfång till 584 sidor, från 524 i tredje upplagan år 2000 och 568 i senaste upplagan 2006. Antalet författare har ökat till 41 från 39 i senaste upplagan, och 10 författare har försvunnit och ersatts av 12 nya. Med boken följer tillgång (tyvärr anges att det är ett tidsbegränsat abonnemang) till »eLabb« som är ett pedagogiskt studieverktyg på webben. eLabbet innehåller övningsmaterial i form av interaktiva kunskapsfrågor och fallbeskrivningar.

Författarna har försökt få texterna aktuella; som exempel på detta kan nämnas att narkolepsi efter svininfluensavaccinationen finns omnämnt. Även encefaliter orsakade av antikroppar mot cell-yteantigen, t ex anti-NMDAR-encefalit, beskrivs. 

Kapitelindelningen är densamma som i förra upplagan. Vissa kapitel har nya författare, men texterna och illustrationerna är trots detta bitvis identiska med tidigare upplagor, vilket talar för redaktionell kontinuitet. Kapitlet om toxicitet och nervsystemet har av oklar anledning fått rubriken »Toxisk påverkan och bristtillstånd« ändrad till »Toxisk inverkan och bristtillstånd«, trots att kapitlets inledande textrader innehåller »påverkan« på fyra ställen. 

Yrselkapitlet har numera två författare verksamma på ÖNH-klinik, vilket präglar kapitlets innehåll. Kapitlet om multipel skleros har ändrats mest i omfång och har ökat från 16 till 25 sidor. Sammantaget är helhetsintrycket av den nya upplagan mycket positivt.

Det finns många anledningar att betrakta neurologi som en klinisk specialitet »med framtiden för sig«. Det finns fortfarande många områden inom neurologin där vi förväntar oss ny kunskap och framtida terapeutiska landvinningar. Att läsa den nya läroboken är som att stå på språngbrädan mot en ljus neurologisk framtid.