Artärsjukdomar: utredning, klinisk bedömning och behandling

Förlaget Studentlitteratur har en bred svenskspråkig utgivning inom kärlskjudomarnas område. Det senaste tillskottet är Artärsjukdomar av professor emeritus i kärlkirurgi, David Bergqvist. Boken har 278 sidor, och man frågar sig efter att ha läst baksidestexten hur området ska kunna avhandlas så kortfattat. Av förordet framgår dock att boken är tänkt att belysa kärlkirurgiska aspekter på artärsjukdomar för medicine studerande, läkare under utbildning, sjuksköterskor med flera. Författaren hänvisar till andra titlar i förlagets utgivning för att täcka övriga aspekter på området.

Kapitel 1 innehåller ett omfattande bildmaterial och behandlar på ett omfångs- och lärorikt sätt anamnes och status vid artärsjukdom. Författarens stora kliniska erfarenhet är förstås en tillgång i detta sammanhang, och läsaren får information om exklusiviteter som venösa popliteaaneurysm, persisterande arteria ischiadica, palpation av aneurysm i arteria iliaca interna via rectum och mycket annat av intresse. Både kirurgiskt och medicinskt inriktade läkare med många års erfarenhet av kärlpatienter har mycket att lära i detta kapitel. Om kritik ändå ska framföras får det bli att indelningen av storkärlsvaskuliter inte är helt uppdaterad i jämförelse med aktuell reumatologisk litteratur.

Kapitlen om bilddiagnostiska undersökningar och icke invasiv behandling är kortare, och författaren hänvisar följdriktigt till kompletterande litteratur inom dessa områden. Vad gäller redovisning av medicinsk behandling kan man kanske invända tex. mot påståendet att biverkningarna av cilostazol är få och milda

Då jag själv inte är operativt verksam kan jag inte recensera de rent kirurgiska delarna av framställningen. Akut och kronisk extremitetsischemi samt aneurysmsjukdom presenteras omfattande, men ändå klart och koncist. Den enda del av boken där jag opponerar mig mot framställningen är kapitlet om karotissjukdomar. Medicinsk behandling rubriceras som ett alternativ till kirurgisk, istället för som ett självklart komplement. Även patienter som karotisopereras bör behandlas medicinskt, inte bara de patienter där man avstår från operation pga. alltför låg stenosgrad eller kontraindikationer. Jag tycker inte heller att den medicinska behandlingen med statiner och trombocytaggregationshämmare ska avslutas 6 månader efter karotisoperation. Även vad gäller valet mellan trombocytaggregationshämmare och warfarin vid halskärlsdiskussion, samt platsen för DT och MR-angiografi vid screening för njurartärstenos tycker jag framställningen kan diskuteras.

Boken innehåller även ett fylligt och väl illustrerat kapitel om komplikationer till kärlkirurgiska ingrepp, ett område som ofta utelämnas eller behandlas mycket kortfattat i läroböcker. All personal som handlägger kärlkirurgiska patienter i postoperativt skede bör kunna dra stor lärdom av denna del av boken.

I slutet av boken återfinnes överskådliga differentialdiagnostiska scheman av värde till exempel för ST-läkare med akut- eller mottagningsplacering. Här presenteras även författarens synpunkter på organisation av kärlsjukvården. Värdefulla råd ges om remissindikationer och -utformning, vilket borde kunna vara av värde för kollegor i primärvård och angränsande specialiteter.

Sammanfattningsvis ger boken en kortfattad men ändå innehållsrisk översikt över kärlkirurgiska aspekter på kärlsjukdomar. Framställningen är klar och koncis, bildmaterialet utmärkt, och framför allt kapitlet om anamnes och status är en verklig guldgruva. De differentialdiagnostiska scheman som presenteras är kliniskt användbara. Att tro att läkarstudenterna ska hinna med att läsa boken under kursen i kärlsjukdomar/kärlkirurgi – vilken vid Lunds Universitet omfattar 2 dagar (!) – är dock nog väl optimistiskt. Däremot försvarar boken väl sin plats i biblioteket på till exempel allmänläkarmottagningar, och är av stort värde för kollegor från andra specialiteter och annan personal vilka inte själva tar del av den operativa verksamheten.