Patientsäkerhet: teori och praktik 

Patienternas säkerhet röner ett ökande engagemang från såväl hälso-och sjukvårdens anställda som befolkningen. Många patienter drabbas av vårdskador som kunde ha förhindrats. Sedan 10 tio år tillbaka är förbättringsarbetet för en ökad patientsäkerhet etablerat i Sverige. Metoder och handböcker har tagits fram. Nationella mätningar av vårdskador och ett statligt engagemang har bidragit till utvecklingen. Men ämnet är svårdefinierat och omfattande. Det som anses höra till området patientsäkerhet har utvecklats över tid.  Därför är föreliggande antologi, med författare som R Cook, E Hollnagel, J Reason och C Vincent, en viktig utvidgning och uppdatering av »I Rättvisans namn – om ansvar och skuld och säkerhet« (2007). Bokens 32 fristående kapitel, indelade i 8 delar och med ett stort antal referenser, spänner över ett brett tvärvetenskapligt kunskapsområde. Läsaren tillförs såväl ny kunskap som inspiration för att öka effektiviteten i den egna verksamhetens patientsäkerhetsarbetete.

Tre väl kända rättsfall inleder antologin, med tillägg av det uppmärksammade Astrid Lindgren-fallet, vars epilog ännu inte är skriven. Fallen kommenteras med en uppfriskande analys av maktstrukturers inverkan på skeenden. Därefter utvecklas resonemangen med läsvärda infallsvinklar från juridiken och etiken.

Avsnittet om systemperspektiv fokuserar på hur komplex vården är och därmed, med nödvändighet, även de åtgärder som behöver sättas in. Utmaningen för vårdens ansvariga blir att hantera systemnivån i en dynamisk tillvaro liksom att tillföra vårdens medarbetare färdigheter för att arbeta i en riskfylld miljö.

Läsaren får också en inblick i frågor som organisation och säkerhetskultur. Särskilt värdefullt för ledare på alla nivåer i vården är att läsa avsnittet hur olyckor kan förstås, analysen av Mid Staffordshire-fallet liksom de klargörande beskrivningarna av mätetal. Säkerhetskultur är ett uppmärksammat ämne i Sverige sedan 2011. Resonemangen kring subkulturer ger ett nyttigt utifrånperspektiv på vården att ta till sig. Nya sätt att se på patientsäkerhet förmedlas genom frågan: Varför blev allt rätt trots en ständigt föränderlig och komplex omgivning? Andra aktuella frågor som behöver omsättas i åtgärder är frågor kring arbetstider och trötthet.

Svensk hälso- och sjukvård använder huvudsakligen två metoder för utredning av olyckor och risker. Läsaren ges en bred genomgång av tillgängliga metoder som kan användas för att bidra till en utveckling av vårdens utredningsmodeller. Även patientens röst kommer fram. Att ta hand om patienter och närstående efter en vårdolycka kräver insikter och varsam hand.  För medarbetare i vården som har varit del av ett olycksförlopp kan följderna bli långvariga och allvarliga, något som måste uppmärksammas av alla vårdgivare.

Antologin avslutas med erfarenheter från andra branscher. Det stora antalet kapitel med högt läsvärde gör att boken varmt kan rekommenderas till dem som vill få en bred översikt av aktuellt kunskapsläge i patientsäkerhet.  Vi behöver alla – på ledningsnivå och vårdnära – lära oss mycket mer för att kunna bidra till en ökad säkerhet.