Psykiatrisk tvångsvård, kliniska riktlinjer för vård och behandling

Svenska psykiatriska föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer inom ett flertal psykiatriska områden i bokserien ”Svensk psykiatri”. Den här aktuella boken (nr 13 i serien) redovisar på ett utmärkt sätt riktlinjer för psykiatrisk tvångsvård i den kliniska vardagen. Tidigare har föreningen utgivit boken ”Tvångsvård” (1998). Sedan dess har lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) dock genomgått flera viktiga ändringar, t ex tillkomsten av 6 a § LPT som reglerar tvångsåtgärder före intagningsbeslut (år 2000) och införandet av öppen psykiatrisk tvångsvård (år 2008). En uppdatering av kliniska riktlinjer för psykiatrisk tvångsvård är därför välbehövlig. Den nya boken har även moderniserats genom att lägga stor vikt vid etiska frågor vid tvångsvård, liksom information till och delaktighet av patient och anhöriga.

Boken ger en informativ redogörelse för olika moment i psykiatrisk tvångsvård och följer patientens väg genom tvångsvårdsprocessen. Bokens olika kapitel beskriver förutsättningar för tvångsvård, vårdintyg, polishandräckning, kvarhållningsbeslut, tvångsåtgärder före intagningsbeslutet, nödvärn och nödrätt, intagningsbeslut, konvertering, vårdplan, rutiner på vårdavdelningen, ansökan om fortsatt vård enligt LPT, tvångsåtgärder vid LPT-vård, öppen psykiatrisk tvångsvård samt barn och LPT. Ett avsnitt tar också upp vad allmänpsykiatrin bör veta om rättspsykiatrisk vård. Boken redovisar även exempel på skriftlig information till tvångsvårdade patienter samt ger viktiga länktips och referenser.  

Varje kapitel beskriver juridik, etik, information samt dokumentation för respektive moment i tvångsvården. De juridiska avsnitten är i allmänhet väl genomgångna med kommentarer till lagtexten, och etiska överväganden diskuteras för varje del i tvångsvården. Utformning av information till och dialog med patient och närstående redovisas grundligt med kommentarer, och exempel ges vid t ex utfärdande av vårdintyg, kvarhållningsbeslut, intagningsbeslut eller tvångsåtgärder på avdelningen. Avsnitten om dokumentation redovisas likaledes noggrant, och mer utförliga exempel ges för bl a intagningsbeslut eller utfärdande av vårdplaner.

I flera kapitel beskrivs även patientfall eller diskussionspunkter. Boken kan därför mycket väl användas som litteratur vid en studiecirkel på en enhet, t ex på en psykiatrisk vårdavdelning. 

Boken vänder sig framför allt till psykiatrer, men även till psykiatrisk vårdpersonal, liksom till vårdintygsskrivande läkare inom andra specialiteter, studenter eller andra personer med intresse för ämnet. Boken kommer säkerligen att utgöra en standard i det kliniska arbetet med psykiatrisk tvångsvård och rekommenderas varmt.