Ny bok i krisstöd för professionella.

Det närmar sig 40 år sedan Johan Cullbergs epokgörande »Kris och utveckling« kom ut och behovet av en aktuell översikt av området »kriskunskap« är stort. Den nya boken »Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser« annonseras för att fylla luckan och riktar sig uttryckligen till professionella personer i människovårdande yrken, bland dem läkare. Författarna tar ordentligt sats och hävdar att kunskapsområdet genomgått en revolution på senare år. Det innebär bl a att de psykiska reaktionerna på svåra upplevelser ses som signaler snarare än symtom. Ansatsen innebär att man betonar drabbades förmåga till återhämtning och hur man ska göra för att underlätta denna.

Centralt för innehållet i boken är återgivandet av »Psykologisk första hjälpen« (eng. PFA) som är ett tillvägagångssätt för att möta drabbade och som kommit att få stor internationell spridning i lite olika varianter utifrån olika organisationers utgångspunkt. Författarna ägnar nästan 70 sidor åt en amerikansk manual som sedan tidigare finns översatt till svenska.

Boken innehåller många fina beskrivningar av psykiska reaktioner och ger kloka råd för den som möter drabbade. Innehållsligt är den aktuell även om avsaknaden av klinisk erfarenhet och medicinsk grundkunskap märks när orsakssamband ska förklaras. Paradoxalt nog är det antagligen därför som mycket beskrivs som förlopp i »hjärnan« och »kroppen« i stället för i den psykologiska och mänskliga referensram som behövs när det handlar om upplevelser. Av liknande skäl leder avståndstagandet från den psykoterapeutiska hållning som fanns på Cullbergs tid till ett obalanserat betonande av att den drabbade inte ska »pressas till att tala«, på bekostnad av människors väsentliga behov av att få bekräftelse och validering av sina upplevelser.  Om sistnämnda inte sker kan mötet med vården i stället, som så ofta sker, upplevas kränkande, och risken för traumatisering ökar.

Trots bokens aktualitet finns också några större invändningar att göra. Det finns ett anspråk i boken på att »så här gör man«, som man inte har täckning för. (Är det någon som hört talas om »STUBBE«?). Det blir frappant när man i ett i övrigt bra kapitel om personalstöd slår fast att debriefing inte ska användas, en sammanblandning med förhållandet vad gäller direkt drabbade [1-2].

Svagast är tyvärr det centrala avsnittet om psykologisk första hjälpen som är närmast plågsam läsning. Innehållet ger ett osmält intryck i en språkdräkt som tyder på att förlaget har svikit författarna. Det är synd eftersom det väl är den delen som man har tänkt att personal ska kunna använda som »uppslagsbok« inför mötet med drabbade när olyckan inträffat. Nu riskerar avsnittet i stället att väcka förvirring och irritation. Boken skulle också vinna på att ta in kunskap om svensk organisation, lagstiftning och forskning.

Avslutningsvis är detta en bok med lovvärd ambition som tyvärr inte kan rekommenderas för professionella eller till högskoleutbildningar med mindre än att den genomgår en omfattande revidering och inte minst redaktionell bearbetning. Atle Dyregrovs »Katastrofpsykologi« (2.a uppl., 2002) är fortfarande den bästa kunskapssammanställningen på svenska.