Väcker minnen och nyfikenhet.

»Att umgås med ungdomar är vuxnas sista chans till personlig utveckling.« Så lyder ett inledande citat i »Ungdomars hälsa«, och läsning av denna bok fungerar mycket väl som katalysator för att vilja ta denna chans.

Detta är en genomtänkt lärobok för alla som i vården möter ungdomar, både läkare och sjuksköterskor (och andra personalkategorier), under sin grundutbildning och i specialiserad vård. 

Boken är skriven av docent Kristina Berg Kelly och är en omarbetning av hennes tidigare bok »Ungdomsmedicin«. Hon delar generöst med sig av sin långa erfarenhet av nationellt och internationellt ungdomsmedicinskt arbete. Kunskap och råd baseras omväxlande på vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.

Varje kapitel inleds av fina, lättsamma illustrationer samt kliniska fall. Boken är lättläst, inte särskilt lång, men mycket innehållsrik. Teori varvas med stort utrymme för praktiska aspekter på mötet med ungdomar. Läsaren får den typ av råd rörande skicklighet och attityd som man normalt inte hittar i läroböcker. Ett annat pedagogiskt grepp är bokens tillhörande digitala version med sammanfattningar, övningar och test.

Bokens röda tråd är ungdomsårens omvälvande utveckling av kropp, själ, social arena och sexualitet. De risker och möjligheter som är kopplade till detta återkommer i flera kapitel. Ett kapitel ägnas forskning kring tonårshjärnans fascinerande utveckling och kopplas elegant till ungdomsårens sårbarhet och geniala beskaffenhet för att experimentera och skaffa erfarenheter.

Ett efterfrågat kapitel om ungdomssexologi har tillkommit. Gynekolog Pia Jakobsson och dermatovenereolog Hans Carlberg bjuder på aktuell kunskap om ungdomsrelaterade HBTQ-frågor, hedersrelaterat våld, sexuellt risktagande, att prata sex med killar etc. Barn- och ungdomspsykiatrerna Ingrid Hjalmers och Svenny Kopp skriver om ätstörningar respektive ADHD och autismspektrumstörningar. De berör var och en utifrån sin profession kopplingen mellan kropp, själ och sexualitet, vilket förstärker bokens röda tråd. 

Kapitlen om kroppsligt och psykosomatiskt lidande, kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning samt psykisk ohälsa ger även den erfarne klinikern tänkvärda tips. Läkarbesöket och samtalet med ungdomar gås noggrant igenom. Här ges handfasta råd om hur man förklarar ramarna för besöket, att ungdomar har rätt till både egentid med sin behandlare och sekretess rörande känsliga uppgifter samt verktyg för att ta en psykosocial ungdomsanamnes. Uppmaningen är att öva – och man blir sugen! 

Etiska aspekter, tonårsföräldrarnas roll och hur man utvecklar »youth-friendly health services« på sin egen arbetsplats tas upp. Avslutningsvis ges en internationell utblick som belyser hur ämnesområdet ungdomars hälsa lyfts då man förstått betydelse av detta i ett livsloppsperspektiv. 

Det enda jag kan sakna är fler fall som belyser den extra belastning som det innebär att vara ung från ett annat land. Bortsett från denna begränsning lyckas författaren genom sitt genomtänkta upplägg väl uppfylla målgruppernas behov och ge inspiration på både grund- och vidareutbildningsnivå.

»Ungdomars hälsa« bör finnas väl tillgänglig på varje mottagning och avdelning där man bemöter ungdomar. Med undantag för geriatrik gäller det i princip alla verksamheter i detta avlånga land.