Mötet mellan vårdpersonal och patienter i det mångkulturella Sverige innebär många utmaningar och möjligheter. Sofie Bäärnhielm har gedigna kunskaper inom detta område. Hon är psykiater och enhetschef vid Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting. Hon är också forskare och har disputerat inom ämnet med avhandlingen »Clinical encounters with different illness realities. Qualitative studies of illness meaning and restructuring of illness meaning among two cultural groups of female patients in a multicultural area of Stockholm« (Stockholm: Karolinska institutet; 2003).

I transkulturell psykiatri försöker man förstå den psykiska ohälsan mot bakgrund av patientens och vårdgivarens kulturella sammanhang.

Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom primärvård, psykiatri och socialpsykiatri. Den är uppdelad i tio kapitel, bl a om migration, kommunikation, kulturella aspekter på diagnostik och bedömning samt trauma och exil. Ett digert kapitel handlar om kulturformuleringen. Före det symtominriktade samtalet kan det vara motiverat att ställa frågor för att bättre »…förstå hur en patient uppfattar sina besvär, orsak, lämplig behandling, prognos«. Här ger boken en bra vägledning för en patientintervju. Det finns också mall för en anhörigintervju, liksom kompletterande frågor för att möta vissa målgrupper.

Teoridelen varvas med ett stort antal fallbeskrivningar. Framtoningen är kunskaps- och erfarenhetsbaserad. Författaren redogör också för transkulturell psykiatri ur ett idéhistoriskt perspektiv samt för aktuell forskning.

Trots att boken är välskriven och välredigerad har jag några smärre invändningar.

Exemplen från den kliniska vardagen är informativa och engagerande, men några hade kunnat förkortas avsevärt. Introduktionen till olika avsnitt tar onödigt mycket plats. Flera avsnitt inleds med tilltalet »du« till läsaren. Detta känns överflödigt, liksom en del uttryck t.ex. »jag vill ge några kliniska exempel«. Det hade underlättat för läsare att gå rakt på ämnet.

Detta är en lärorik och läsvärd bok. Den är både en introduktionsbok och en kunskapskälla i transkulturell psykiatri. Den kan också användas som uppslagsbok. »Transkulturell psykiatri« rekommenderas till en stor läsekrets, både inom psykiatrisk och somatisk verksamhet.