»Gyn. Problemorienterad gynekologi och obstetrik«

»Gyn. Problemorienterad obstetrik och gyn-ekologi« är en modern lärobok för i första hand studerande på läkarprogrammet, AT-läkare, men även för blivande barnmorskor. Under redaktion av Marie Bixo och Torbjörn Bäckström har 48 författare från olika lärosäten runtom i landetlyckats ge en vältäckande helhetsbild av en omfattande specialitet.

Boken är uppdelad i tre delar, varav den första är en allmän introduktion inkluderande evidensbaserad medicin samt ämnesaktuella lagar. Andra delen går igenom gynekologiska frågeställningar, medan den tredje delen ägnas åt obstetrik. Boken har ett problemorienterat förhållningssätt, för att likna de kliniska situationer man möter i kvinnoklinikens vardag, som exempelvis i gynekologidelen »Akuta låga buksmärtor«,  »Blödningsproblematik« eller »Vaginal flytning«  eller  i  obstetrikdelen »Normal förlossning« , »Läkemedel« eller »Avvikande fosterläge«.

Varje kapitel tar utgångspunkt i ett kliniskt problem som utvecklas genom differentialdiagnostiska överväganden, behandlingsalternativ och fördjupningsinformation. Texterna är av hög kvalitet och hänvisar till aktuell forskning som referenser, men har i tillämpliga sammanhang även med aktuella webbplatser. Bokens tydliga illustrationer och genomtänkta faktarutor underlättar läsningen och begripligheten. Med boken följer inloggningsuppgifter till e-Labb, en webbplats med tilläggsmaterial för att studera, öva och pröva kunskaper, samt testa virtuella patientfall.

Jag ser boken som en tillgång för olika kategorier utöver läkarstuderande; det lättlästa och logiska upplägget är ett enkelt sätt att orientera sig i början av sin ST-tjänstgöring på ob/gyn, inför fördjupning i annan litteratur. Boken är ypperligför randande ST-läkare att skaffa sig en helhetsbild av både obstetriska och gynekologiska problem som kan dyka upp under placeringen. För färdiga specialister i allmänmedicin kan boken vara till välkommen hjälp för att friska upp gamla kunskaper, och för specialister inom obstetrik och gynekologi, med utbildning från katedralföreläsningarnas tid, kan boken öka förståelsen och ge en god inblick i ett pro-blemorienterat studiesätt. För barnmorskor och sjuksköterskor kan bokens breda innehåll vara till stor glädje och underlätta inskolning av nya kollegor.

Jämfört med tidigare svensk litteratur – närmast Studentlitteraturs två skilda böcker »Obstetrik« respektive »Gynekologi« – har upplägget i den här boken en mer funktionell utgångspunkt, och något kortare och mer basal omfattning. 

Ämnen som inte tas upp i boken är etiska dilemman, men även multikulturella aspekter i kvinnosjukvården samt HBTQ-frågor. Även kunde normal obstetrisk fysiologi tas upp mer samlat vid introduktionen (i stället för som nu spritt över olika kapitel) för att då öka förståelsen för senare avvikelser.

Sammanfattningsvis kan boken »Gyn. Problemorienterad gynekologi och obstetrik« varmt rekommenderas som standardverk på våra medicinska läroverk, men har även en självklar plats i kvinnoklinikernas och vårdcentralernas fackbibliotek.