»Allergi och astma hos barn«

Allergier och astma är de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn. På en barnmottagning i öppenvård handlar minst 50 % av besöken om allergologiska frågeställningar. Det är därför viktigt att det finns lätt tillgänglig och aktuell kunskap tillhands. Barnallergisektionen inom barnläkarföreningen har sedan 1991 tagit fram en lärobok med samma namn som denna. Den kom ut i tre mycket uppskattade upplagor med 7 års mellanrum senast 2005 och finansierades och distribuerades av AstraZeneca. Böckerna fick en stor spridning i landet.

Nu har det gått 9 år och mycket har hänt inom allergologin, en uppdatering var helt nödvändig. Två av redaktörerna från tidigare, Gunilla Hedlin och Göran Wennergren, nu tillsammans med Johan Alm tog då på sig det stora arbetet att sammanställa var barnallergologin står idag men denna gång i Studentlitteraturs regi. De har gjort ett imponerande arbete. Författarskaran har utökats från 37 till 44 varav majoriteten är barnallergologer. 26 är nya i denna bok och många unga barnallergologer medverkar vilket bådar gott för framtiden.

Bokens upplägg liknar tidigare böckers men alla kapitel är i stor utsträckning omskrivna. Boken är lättläst och den ger god insikt i de flesta av barnallergologins mysterier. Den är lärorik även för en erfaren barnallergolog och den ger många praktiska råd om utredning och behandling. Då en mycket god samstämmighet råder i Sverige om detta, upplever jag inget kontroversiellt i boken. Rikligt med hänvisningar finns också både till Barnallergisektionens ”stencil”samling på dess hemsida och likaså till vårdprogrammet angående anafylaxi framtaget av Svensk Förening För Allergologi (SFFA).

Tre nya kapitel har tillkommit. Miljöns betydelse är ett spännande och lärorikt kapitel. Genetik och epigenetik är intressant men också ganska svårgenomträngligt. Kapitlet om andra lungsjukdomar är mycket detaljerat och där finns många upprepningar från astmakapitlets differentialdiagnoser.  

I denna bok finns nu äntligen ett komplett register vilket har saknats tidigare.

Några ytterligare synpunkter:

I ögonkapitlet står inget om att barn ofta vägrar att ta ögondroppar. Två droppar i ögonvinkeln när barnet blundar och sen tittar upp löser ofta problemet.

I rinit kapitlet står det att icke sederande antihistaminer inte har några biverkningar. Biverkningarna är ovanliga men finns.

Livskvalitetsformuläret LILA finns med men inget om hur det ska tolkas.

I läkemedelkapitlet upplevs en oklarhet i hur paracetamol ska klassas gentemot NSAID preparat.

Sammanfattningsvis är detta en mycket bra, matnyttig och aktuell bok om barnallergologi. Den bör läsas av alla blivande barnläkare och finnas på alla barnkliniker, barnmottagningar, vårdcentraler och på den egna hyllan hos alla med intresse av allergier hos barn och ungdomar.