»KOL: kroniskt obstruktiv lungsjukdom«

Den svenska lungmedicinska specialiteten har med 69 författare och under redaktionell ledning av professor Kjell Larsson skrivit en imponerande bok om KOL. Bland författarna finns även fysioterapeuter, näringsfysiologer, ergoterapeuter och sjuksköterskor. Boken är på 739 sidor och inkluderar totalt 2 423 litteraturreferenser. Särskilt innehållsrika är huvudkapitlen om inflammation, komorbiditet och behandlingen av KOL – som vart och ett har fler än 13 delkapitel. 

Läroboken är den tredje, reviderade upplagan; de tidigare upplagorna kom 2002 och 2006. Genom att rekrytera medförfattare bland Sveriges främsta kliniker och grundforskare inom området KOL har redaktören säkerställt textens höga kvalitet och relevans. 

Kapitlen är uppdaterade och litteraturlistan går fram till 2013. Som förväntat har de fokus riktat mot svensk forskning  kring KOL, men relevant internationell litteratur är också väl representerad. Det har tillkommit ett nytt kapitel om pulmonal hypertension vid KOL. De svenska spirometriska kriterierna vid KOL, med användandet av kvoten FEV1/VC och »65/65-regeln«, avviker från de som används i de skandinaviska grannländerna samt enligt riktlinjerna från GOLD och NICE. Jag saknar särskilda kapitel om patientutbildning, egenvård, sexuallivet, psykiska utmaningar, palliativ behandling samt de anhörigas roll i vården av KOL. Vidare hade jag önskat att evidensstyrkan för kunskapsunderlaget hade preciserats för de många praktiska rekommendationer som anges. 

Boken vänder sig i första hand till specialister i lungsjukdomar, men kan också läsas av specialister i invärtesmedicin, yrkesmedicin, geriatrik och pediatrik. Den bör läsas av forskare som önskar få en bred och uppdaterad översikt över KOL. Flera kapitel kan också vara värdefulla för special-intresserade allmänläkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, farmaceuter, psykologer och näringsfysiologer. För att få en bred läsekrets bland allmänläkare borde boken ännu mer ha lyft fram sammandragen med rekommendationer om sjukdomsförebyggande åtgärder, dia-gnostik, behandling och uppföljning. 

Boken har pedagogiskt bra faktarutor, tabeller och informativa figurer. Något kapitel hade tjänat på att få flera illustrationer. Alla kapitel börjar med en ingress före brödtexten, men det är olika huruvida det finns sammanfattningar i slutet av kapitlen.

Registret över förkortningarna är mycket bra och fullständigt. Innehållsregistret listar 500 sökord men det kunde gott ha varit ännu fler för att snabbt hitta i boken. 

Det har varit ett formidabelt arbete för redaktören att få 69 författare att ställa upp på uppdraget att skriva specialtexterna till kapitlen. Upprepningar kunde därför inte undvikas. Boken kunde ha blivit mindre omfångsrik om upprepningarna hade tagits bort. 

Läroboken är bra och det är bara att gratulera författarna till resultatet. Den bör få en stor läsekrets i Sverige bland läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister, ergoterapeuter, psykologer och annan vårdpersonal som har ansvar för att ge god sjuk- och hälsovård till personer med KOL. Boken rekommenderas för inköp till bibliotek, sjukhus och vårdcentraler.   

(Översättning från norskan av redaktionen.)