Nationella kvalitetsregister – vad har de för innehåll? Och av vilken kvalitet?

Kvalitetsregister engagerar, både förespråkare och kritiker, för- och nackdelar kan vridas och vändas på i debatten. Går det verkligen att skriva en bok i ämnet utan att göra någon upprörd? Troligen inte, men det här är ett bra försök och boken utgör ett användbart tidsdokument över hur debatten, utvecklingen och utmaningarna för kvalitetsregister ser ut idag.

Bokens kapitel är skrivna av en rad olika experter inom området. Läsaren utlovas en beskrivning av vad kvalitetsregister är, hur de uppkommit, hur de knyter an till kunskapsstyrning och hur »Registersverige« ser ut i dag. Under bokens inledande kapitel lovordas kvalitetsregister som koncept och författarna lyfter fram de fördelar som faktiskt finns med att mäta kvalitet inom vården, något som varken historiskt eller internationellt sett har varit en självklarhet. Även de nya möjligheter som kvalitetsregister medför för klinisk forskning lyfts fram. Entusiasmen når till sådana nivåer att författarna själva väljer att lyfta in och bemöta de vanligaste argumenten som hörs från kritiker.

I bokens senare kapitel diskuteras kvalitetsregisters roll i förbättringsarbeten, ledning och styrning samt praktikaliteter som val av mått, datakvalitet, juridik, integritet, sammanställning och användning av data i jämförelser. Här framkommer de praktiska svårigheterna med att definiera mått, att praktiskt mäta hälso- och sjukvårdens processer och resultat samt att få till stånd rättvisande jämförelser. Den »guldgruva« som beskrivs inledningsvis framstår nu som något mer svåråtkomlig och kritikerna får delvis vatten på sin kvarn. Samtidigt beskrivs flera olika pågående initiativ som syftar till att göra registerdata mer användbart och att öka kunskapsnivån kring register och kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården.

För den som står inför att utifrån kunskapsstyrning börja arbeta med verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete, vilket alla vi inom hälso- och sjukvården borde vara en del av, ger boken ändå en balanserad bild av kvalitetsregisters potentiella fördelar och utmaningar. Mest givande är boken för den läsare som kommer i kontakt med kvalitetsregister, men författarna för intressanta och viktiga resonemang kring mått, mätbarhet och kvalitet som är generellt giltiga. Även om det förekommer flera exempel på förbättringsarbeten i boken är det ingen handbok i förbättringskunskap och det är heller inte bokens syfte. Det är ett ämne som hör till en annan bok och en annan debatt.