Efterlängtad bok att samlas kring.

En aktuell och bred svensk lärobok i mikrobiologi är efterlängtad och har nu blivit tillgänglig. Författarna tar i boken »Medicinsk Mikrobiologi och Immunologi« ett föredömligt brett och ambitiöst grepp på ämnet enligt svensk tradition. De rör sig från infektionsimmunologi till bakteriologi, virologi, parasitologi, mykologi, och vidare till klinisk mikrobiologisk bedömning av odlingsfynd från en organrelaterad utgångspunkt. Över 80 kliniska och grundvetenskapliga experter inom området har bidragit, vilket säkerställer en god vetenskaplig kvalitet och aktualitet.

På det pedagogiska planet underlättas förståelsen av komplicerade samspel genom tydliga illustrationer och faktarutor samt sammanfattningar i slutet på varje kapitel. De olika kapitlen är för övrigt föredömligt korta och fångar som regel det essentiella, utan att vara för grunda. Den digitala delen är lättanvänd och innehåller fördjupad information samt kliniska typfall med övningar och självtester, vilket är av stort pedagogiskt värde.

Boken lämpar sig mycket väl för studenter inom läkar- och biomedicinska analytikerprogrammen och är genom sin bredd också till stor nytta för läkare och andra yrkesgrupper verksamma inom mikrobiologi, infektionsmedicin och immunologi. Den erbjuder överblick över sådant som inte alltid finns inom det direkta kompetensområdet. Varje läkare kan också ha nytta av boken som uppslagsverk när frågor kring mikrobiologi och immunförsvaret uppstår. Boken kan med fördel användas som ett komplement på ST-läkarutbildningsnivå för infektionsmedicinare och kliniska mikrobiologer. En utmaning i en lärobok av denna omfattning är på vilken nivå man skall avgränsa sig, men även där har författarna lyckats väl, och för djupare information får man gå vidare till mer omfattande referenslitteratur. Ett kompletterande kapitel med samlade litteraturhänvisningar kunde där vara av värde.

Det har hänt mycket inom den mikrobiologiska diagnostiken i och med intåget av masspektrometri (MALDI-TOF) och DNA-sekvensering. Hur dessa metoder används i klinisk diagnostik kommer man säkerligen att utveckla i framtida upplagor. Likaså börjar tekniker som realtids-PCR bli så vanliga att en fördjupning kring klinisk tolkning och bedömning av dessa känsliga analyser kan vara av värde. I framtida upplagor skulle ett uppslag kunna vara ett separat kapitel kring tolkningar och bedömningar av mikrobiologiska analyser inklusive resistensbestämning där vanliga metoder inom mikrobiologin tas upp med sina styrkor och svagheter. Av naturliga skäl i en första upplaga med denna bredd finns mindre saker som kan behöva uppdateras och rättas till men dessa detaljer är inte av någon betydelsebärande karaktär. 

Man märker i boken av en ambition att brygga över mikrobiologi, immunologi, mikrobiell patogenes och infektionsmedicin, vilket ligger i tiden då ett allt större samarbete kommer att behövas mellan kliniska mikrobiologer och infektionsläkare för att lösa svåra kliniska problem i vardagen, möta det växande hotet av multiresistenta bakterier och omsätta grundvetenskapliga observationer till klinisk nytta.

Det är bara att gratulera framtida läsare och i synnerhet Annelie Brauner och medarbetare till ett mycket väl genomfört arbete.