Samlad kunskap att hämta.

Så har, inom njurmedicinen, en »klassiker« utkommit i sin fjärde upplaga: »Njurmedicin« under redaktion av Mattias Aurell och Ola Samuelsson. Den stora bredden (fyrtiotre författare) och deras olika specialkompetenser borgar för att innehållet håller hög kvalitet.

Boken följer tidigare upplagor där de inledande kapitlen tar upp njurmedicinens historia följt av njurarnas funktion, fysiologi och undersökningsmetoder. Njurfysiologi och njurmedicin uppfattas ofta som ett »svårt« område, men dessa kapitel beskriver på ett lättförståeligt sätt de basala fysiologiska processer som har störst klinisk relevans. Därefter följer en genomgång av olika sjukdomstillstånd, med viss tonvikt på primära och sekundära glomerulära sjukdomar, men även kirurgiska sjukdomar i urinvägarna berörs.

Bokens tredje avsnitt tar upp akut och kronisk njursvikt samt dialysbehandling och njurtransplantation. Möjligen skulle man kunna önska sig ett fylligare kapitel om akut njursvikt då detta är ett vanligt tillstånd på sjukhus och ofta leder till akuta konsultationer.

Flertalet kapitel innehåller Faktarutor för att uppmärksamma viktiga data men man kunde kanske önska sig ännu mera handfasta råd avseende åtgärder och behandlingar.

Bokens avslutande fjärde avsnitt tar upp viktiga områden, såsom hypertoni, mineralomsättning, graviditet, och inte minst läkemedelsbehandling vid njursjukdom. Det sistnämnda är ett område som sträcker sig långt utanför och utöver njurmedicin, då vi vet att läkemedelsrelaterade vårdskador till stor del är kopplade till läkemedelsdosering vid nedsatt njurfunktion. Vad som är utomordentligt bra är att bokens referenser, liksom tidigare, även innehåller en kort kommentar. Bokens avslutande avsnitt tar upp den aktiva uremivårdens utveckling och berör också internationella jämförelser samt allmänna etiska aspekter inom hälso- och sjukvården.

Behövs då en ny svensk lärobok? Att på 391 sidor försöka täcka hela det njurmedicinska området år förstås en stor utmaning. Men jag tror att det behövs en ny lärobok. Även om det i dag finns lättillgänglig och omfattande litteratur t ex via nätet, så behövs en bra grund för att kunna söka rätt kunskap, och inte minst för att kunna värdera data. En god kunskap om njurmedicin ökar kvaliteten vid patientmöten och vid kontakter kolleger emellan.

Det njurmedicinska området är brett och njurpåverkan är vanligt förekommande vid många sjukdomstillstånd men boken ger definitivt en ökad kunskap, och jag tycker också att den bidrar till att avdramatisera det njurmedicinska området.

Boken kan, även i sin fjärde upplaga, varmt rekommenderas till läkare inom både det internmedicinska och allmänmedicinska området, men också till blivande specialister, såsom en bra grund från början men även som en bra repetition inför en specialistexamen inom njurmedicin. Valda delar kan även med fördel läsas av intresserade sjuksköterskor liksom av medicine studerande. Innehållet ger ett sammanhang och förståelse som annars kan vara svår att erhålla.