Argument för gruppbehandling.

Det finns allt bättre stöd för att psykologiska/pedagogiska behandlingsinsatser har stor positiv betydelse vid en rad olika sjukdomstillstånd, inte enbart inom det psykiatriska fältet. Tyvärr har det saknats aktuella böcker inom detta område – den senaste läroboken på svenska som fick någon större spridning var Inge Widlunds förtjänstfulla bok från 1995, men denna bok hade en strikt gruppanalytisk inriktning som begränsade dess användningsområde, och mycket har också hänt inom både forskning och praktik efter detta.

Ofta har gruppbehandling blivit aktuell av resursskäl, samtidigt som det nog på många håll har funnits en uppfattning om att individuell behandling är det som egentligen fungerar bäst. Det har därför, i alla fall inom psykiatrin, funnits en ambivalens inför gruppbehandling som har begränsat användningen.

Det är därför glädjande att en redaktion av kliniskt erfarna och forskningsmeriterade svenska gruppterapeuter under ledning av Christer Sandahl nu har skrivit en helt ny bok om gruppbehandling.

Med fötterna teoretiskt djupt förankrade i den gruppanalytiska mylla som William Foulkes en gång plöjde upp, lyckas författarna med tre saker:

  1. Man lyckas på ett övertygande sätt visa hur aktuell och betydelsefull den gruppanalytiska teorin fortfarande är för alla former av grupper, oavsett teoriinriktning eller fokusområde.
  2. Man sätter gruppbehandling i en modern teoretisk kontext, där anknytningsperspektivet blir ett viktigt tillägg i tänkandet runt gruppens specifika betydelse som en läkande erfarenhet för de som deltar.
  3. Man ger en handfast introduktion i gruppledarens betydelse för att undvika de biverkningar som en gruppbehandling (liksom all psykologisk behandling) kan ha, samt hur man praktiskt kan arbeta för att sätta samman en grupp, hur man startar, arbetar och avslutar.

Mot slutet av boken finns ett antal kapitel som handlar om gruppbehandling vid kognitiv beteendeterapi och psykopedagogisk behandling. Med tanke på hur dessa gruppbehandlingar blir allt vanligare fyller denna bok en viktig roll genom att peka på specifika styrkor och potentiella fallgropar som finns när människor träffas i grupp.

Det finns i boken en smittande entusiasm, som förstärks av gedigna vetenskapliga referenser, för de specifika fördelar som finns med just gruppbehandling framför individuell behandling och som stödjer tanken att det inte enbart handlar om kostnadsreduktion att arbeta med grupp, utan att gruppbehandling i sig kan ge ökat värde för de patienter som deltar.

Boken är skriven med ett tilltal som gör att målgruppen blir bred. Alla som arbetar med gruppbehandling i någon form, vare sig det rör sig om en pedagogisk grupp för patienter med diabetes eller astma eller en grupp för patienter med ångestproblematik kommer att ha hjälp av denna bok. Praktiska exempel och exemplifierande replikskiften ger praktiskt stöd för läsaren i förståelsen.

Att läsa denna bok gör ingen till fullfjädrad gruppterapeut och man återkommer flera gånger till värdet av handledningsstöd som ett komplement. Tyvärr finns i dag ingen formell gruppbehandlingsutbildning kvar i Sverige, men denna bok bidrar till att argumentera för det angelägna att värna detta kompetensområde.