Uppdaterat, utvidgat för lungmedicinskt intresserade.

Den medicinska kunskapen ökar och förnyas. Forskningen gör ständigt framsteg och numera kan allt läsas on-line på nätet.  Tryckt medicinsk litteratur har ett »bäst före«-datum, som ligger rätt nära i tiden. Fem år har gått sedan den första upplagan av den nya boken om lungmedicin gavs ut. Jag recenserade boken i Läkartidningen (nr 32-33, 2009) och gav den mycket gott betyg. Den nya reviderade och delvis helt förnyade upplagan är om möjligt ännu bättre. Av 43 kapitel är sju helt nya och de övriga, utom två, grundligt omarbetade. I förordet påpekar redaktörerna att man vill förmedla centralt vetande om lungmedicin till stora grupper inom sjukvården, både specialister, blivande specialister, övriga läkare och annan sjukvårdspersonal.  Detaljkunskap finns att hämta på annat håll. (Här är det skäl att hänvisa till den på samma förlag nyligen utgivna boken om KOL, recenserad i Läkartidningen, nr 7, 2015).

Lungmedicin, liksom all klinisk medicin, kräver i dagens värld teamwork. Sveriges främsta experter, 63 till antalet, inom områden som berör lungsjukdomar bjuder på gedigen kunskap i välredigerad form.  Folksjukdomarna astma och tuberkulos har redan länge varit under kontroll, medan sjukdomar i lungvävnaden, fibros och primär pulmonell hypertension utgör nya utmaningar. Också utredning och behandling av KOL har fått nya dimensioner, icke minst beträffande prevention (rökstopp) och rehabilitering. Lungcancer är fortfarande ett stort problem som kräver multidisciplinär verksamhet. Även om prognosen i vissa fall långsamt blir bättre har det inte skett stora genombrott i behandlingen av sjukdomen. Exakt diagnostik, klassificering och stadieindelning av lungcancer för optimalt vårdresultat är avgörande och betonas starkt i boken.

Radiologisk diagnostik och intrabronkiell intervention vid olika lungsjukdomar har under de gångna fem åren utvecklats och får i boken var sitt omarbetat kapitel.

Boken är logiskt uppbyggd. Börjande med embryologi fortsätter man med symptom från lungorna, utredning, maligniteter, bindvävssjukdomar, obstruktiva tillstånd, ovanliga lungsjukdomar och sömnstörningar. Lungfunktion har inget eget kapitel, men behandlas i förekommande fall i de enskilda kapitlen.

Andra upplagan av Lungmedicin har samma lätt identifierbara pärmbild som den första, men i något avvikande färgskala. Boken är lätt att läsa och lätt att slå upp i. Tabeller och bilder, många i färg, är tilltalande. Litteraturhänvisningarna är väl valda och sakregistret detaljerat.

Boken rekommenderas som läsning för dem som är engagerade inom gebitet lungmedicin, och som uppslagsverk för alla intresserade. Första upplagan har deltagit i det nordiska samarbetet i och med att den används i undervisningen vid Lungkliniken i Helsingfors som bidrag till medicinsk terminologi på svenska språket. Vi fortsätter gärna på den inslagna vägen.