Lättläst, aktuellt.

Eftersom nutrition har betydelse för de flesta sjukdomar behöver all vårdpersonal kunskap om klinisk nutrition, dvs. »…hur mat och näring i olika former och via olika tillförselvägar kan användas för att förebygga och behandla sjukdomar«. Lars Ellegårds behändiga lärobok »Klinisk nutrition« kommer som ett angeläget tillskott i kurslitteraturen. Författaren, som är docent och överläkare i klinisk nutrition, vänder sig främst till läkar- och dietiststuderande, men boken kommer att fungera också i sjuksköterskeutbildningar och som ett utmärkt stöd för sjukvården som helhet.

Boken tar förtjänstfullt sin utgångspunkt i »Kroppens sammansättning«. Många av dagens utmaningar i sjukvården handlar om sjukdomar som är viktrelaterade, t ex diabetes typ 2, obesitas och hjärt–kärlsjukdomar på överviktssidan, och avmagring p g a kroniska tärande sjukdomar och åldrande på underviktssidan. Att »bara« bestämma vikt eller »body mass index« ger begränsad kunskap i jämförelse med kännedom om en individs kroppssammansättning. Fettdistributionen och proportionerna mellan fett och fettfri massa (muskler) har stor betydelse för förståelsen av viktens metabola och funktionella konsekvenser. Författaren med sin omfattande vetenskapliga och kliniska erfarenhet beskriver betydelsen av, och de ibland komplicerade teknikerna för, bestämning av kroppssammansättning på ett föredömligt sätt. Detta är ett viktigt utvecklingsområde för sjukvården, där Sverige har potentialen att ta ledningen.

Grundläggande energi- och näringsbehov och näringsrekommendationer beskrivs översiktligt tillsammans med en genomgång av olika populära koster.

Bokens huvudfokus ligger på de nutritionella problem som uppstår vid olika sjukdomar. Inflammationsdrivna katabola mekanismer beskrivs, liksom hur näringsstatus bedöms i klinisk praxis, och de olika tillförselvägarna för nutrition.

En av bokens förtjänster är genomgången av nutritionsproblem och -behandling vid 25 olika medicinska, kirurgiska och psykiatriska sjukdomstillstånd. Så t ex känns uppdaterade behandlingsförslag för IBS (»irritable bowel syndrome«) som förekommer hos ca 15 procent av alla människor i Sverige som angelägen kunskap. Den pedagogiska genomgången av nutrition och behandling vid olika psykiatriska tillstånd, t ex alkoholism, affektiva sjukdomar och ätstörningar är innovativ och värdefull.

Det är svårt att peka på några brister i boken. Möjligen hade det varit värdefullt att särskilja fetma och det metabola syndromet i två separata kapitel för att lyfta fettdistributionens och särskilt bukfetmans betydelse.

Boken är liten och behändig, lättläst med bra disposition och ett bra register i slutet. Den har alla förutsättningar att fungera utmärkt för sin målgrupp.

Den svenska medicinska litteraturen har alldeles nyligen berikats med två nya böcker om mat, nutrition, hälsa och sjukvård. »Mat och hälsa: en klinisk handbok« har nyligen recenserats i Läkartidningen (2015;112:DMIY). Kanske kan det ses som ett uttryck för behovet att tillföra vetenskapligt grundad kunskap inom ett så viktigt och allmängiltigt område som samspelet mellan mat och hälsa. De två nyutgivna böckerna kompletterar varandra på ett utmärkt sätt, eftersom de har olika målgrupper och olika fokus. Läs med nöje!