Om att styra för att optimera. 

Svensk sjukvård dras med stora problem. Vi har aldrig haft så hög personaltäthet som nu, men vårdköerna är långa och läkare och sjuksköterskor upplever sig vara överbelastade och stressade. Många väljer att lämna den offentliga vården. Verksamheter går ofta med stora ekonomiska underskott. Nya styrsystem som DRG (diagnosrelaterade grupper)/New public management har misslyckats med att öka produktiviteten. Svensk sjukvård sägs producera lägst antal mottagningsbesök per läkare i hela världen.

Författarna till den här boken menar att en effektivare produktionsstyrning är nödvändig av medicinska, etiska, arbetsmiljömässiga och ekonomiska skäl. I boken förklaras på ett lättillgängligt sätt vad produktionsstyrning är och hur man praktiskt kan applicera teknikerna på en klinisk vardag. Produktionsstyrning kan appliceras på både stora och små verksamheter. I boken får vi lära oss varför snålt tilltagna resurser i själva verket ökar kostnaderna och komplikationerna. Författarna visar också hur små kapacitetsökningar i en del av ett flöde kan ge mycket kraftfulla effekter. På samma sätt kan små flaskhalsar eller kapacitetsbrister snabbt ge köbildning. Hur man ska optimera kapacitet och flöden redovisas med enkla matematiska modeller. Både på sjukhusnivå, kliniknivå och vid enskilda enheter kan dessa kunskaper snabbt appliceras.

Vi får i detta verk också exempel på hur personalgruppen kan engageras och entusiasmeras i arbetet. Produktionsstyrningen kan leda till ett effektivare arbete och samtidigt en mindre belastning på de verksamma i vården.

Boken rekommenderas till chefer och verksamhetsansvariga på alla nivåer inom sjukvården, och kunskaperna är lika nyttiga i den privata vården som inom offentlig verksamhet.