Liten bok tacklar stort ämne.

Anita Edvinsson har skrivit en föredömligt kort och koncis bok över ett område som enligt anmälaren är ett större problem än många inser: bristen på fungerande ledningssystem inom sjuk- och tandvård. Många verksamheter har »rutiner/PM/riktlinjer«, men det är sällan dessa dokument är del i ett fungerande ledningssystem. Alltför ofta är dessa dokument fristående, dåligt anpassade, inte heltäckande, dåligt förankrade och dåligt uppdaterade.

Bokens kapitel behandlar i tur och ordning säkerhet och patientsäkerhet, vad ett ledningssystem är, grundläggande processkunskap och hur en verksamhet kan utforma, implementera och använda ett ledningssystem för patientsäkerhet. Texten ger många handfasta och konkreta råd om hur ett bra ledningssystem byggs upp och används. Författaren lyckas väldigt väl bygga upp förståelsen för hur olika lager och detaljeringsgrader behövs i ledningssystemet. Vidare ges praktiska råd för hur själva arbetet med att skapa och underhålla ett ledningssystem kan gå till.

Några randanmärkningar finns. Resonemanget om Säkerhet 1 och 2 tillför begränsat värde till boken. Ett ledningssystem som det beskrivs i boken fungerar lika bra i säkerhet 1 som 2 och kräver inte det ena eller det andra. Vidare är anmälaren inte säker på att bokens främsta målgrupp (studenter) är de som har bäst nytta av boken. I stället är det chefer och ledare med verksamhetsansvar som har störst nytta av bokens innehåll. Studenter kan utan vidare läsa boken, och ha behållning av den, men ansvaret för fungerande ledningssystem är inte deras.

Boken kan varmt rekommenderas till chefer, ledare och ledningsgrupper med ansvar för en verksamhet och som vill skaffa sig bättre kontroll över kvalitet och säkerhet. Även studenter på grund- och vidareutbildningar kan läsa den, men då mer som fördjupningslitteratur.