Komprimerad lärobok på svenska.

Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är avsedd för grundutbildningen av läkare och utgör ett komplement till de större läroböckerna inom det internmedicinska kunskapsområdet. Boken innehåller drygt 300 sidor, jämfört med Studentlitteraturs »Medicin«, som omfattar 670 sidor. Den är mera kortfattad än den lärobok med samma titel som 2011 utgavs av Liber, med inriktning mot ST-läkare och specialister i gastroenterologi. Förutom basal kunskap till målgruppen erbjuder boken fördjupning och är därmed av intresse även för AT-läkare och ST-läkare tidigt i utbildningen. 

Klinisk gastroenterologi innefattar ett begränsat antal problem, vilka i huvudsak presenterar sig som symtom. Dessa problem finns representerade med egna kapitelrubriker. Dessutom innehåller boken ett mycket stort antal kapitel som presenterar bakomliggande basvetenskap och diagnostiska aspekter, men även andra kliniska problemområden och specifika sjukdomsentiteter. Författarna är välrenommerade inom sina områden vilket borgar för kvalitet samt klinisk och vetenskaplig aktualitet. Kapitlen är välstrukturerade med en kort motiverande ingress och avslutas med en sammanfattning i punktform. Referenserna är i huvudsak aktuella och hämtade från litteratur som är lättillgänglig för studenterna. 

Det upplägg man valt innebär att kapitlen är korta och att den basvetenskapliga och diagnostiska specifika kunskapen presenteras separat medan de kliniskt inriktade kapitlen begränsas till klinisk kunskap. Hur lyckat det är beror på hur målgruppen använder boken. En bok riktad till specialister läses selektivt med inriktning på just det man söker efter. Däremot vill vi att studenterna under grundutbildningen ska läsa systematiskt, med fokus på förståelse och insikter i bakomliggande mekanismer och principer snarare än på detaljkunskap om dagens kliniska praxis. Även om varje separat kapitel är adekvat, välavgränsat och aktuellt finns det en risk att studenterna begränsar sin läsning. Det riskerar att ytterligare förstärkas av den kategoriindelning av kapitlen som gjorts i »Känna till«, »Kunskap om konceptet« och »Kunna handlägga/utföra«. Det sistnämnda är konkret för studenterna medan de två första avgränsningarna är svårare att förstå. Endast några enstaka kapitel hänförs till den sistnämnda kategorin. Det vore synd om studenternas läsning skulle begränsas till dem! Alla kapitlen bidrar till den viktiga progressionen genom utbildningen och integrationen mellan basvetenskap och klinisk vetenskap. Det hade kanske varit bättre att integrera kunskapen inom ramen för mera övergripande kliniska problemområden? 

»Gastroenterologi och hepatologi« är anpassad till den svenska hälso-och sjukvården, välskriven och pedagogiskt upplagd. Motsvarande litteratur inom ämnesområdet saknas i Sverige för målgruppen. Kvaliteten på faktainnehållet är genomgående hög. Den största utmaningen blir att få studenter och yngre läkare att verkligen läsa boken. Det är den värd! Lärare under grundutbildningen och handledare under AT/ST har en viktig uppgift att presentera boken för sina adepter.