Brett om den palliativa vårdens fyra hörnstenar.

Palliativ medicin är en ny tilläggsspecialitet och behovet av lättillgänglig litteratur inom området är stort. Den aktuella boken riktar sig framför allt till läkare och är en praktisk handbok baserad på författarens långa erfarenhet inom palliativ vård. Boken illustrerar bredden inom palliativ medicin och lyfter fram den palliativa vårdens fyra hörnstenar – symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närståendestöd. Konkret beskrivning av ett palliativt förhållningssätt och vård i livets slutskede finns med, liksom utförliga avsnitt om symtomlindring och akuta tillstånd i palliativ vård. Fokus ligger på cancerpatienters problematik, men det finns också avsnitt som belyser svårigheterna vid till exempel avancerad hjärtsvikt och ALS. Många illustrativa fall åskådliggör de ämnesområden och problem som tas upp.

Författaren är en erfaren kirurg som i boken tydligt illustrerar att praktisk hantverksskicklighet inte bara är en nödvändighet inom de opererande specialiteterna utan även finns med som en del av läkekonsten inom palliativ medicin. Till exempel beskrivs pleuratappning och ascitestappning detaljerat och den kirurgiska vinklingen på innehållet lyser igenom i flera avsnitt. Den tydliga inriktningen mot läkare och läkarens vardag illustreras av kapitlet om att värna den egna arbetsmiljön och att inte glömma bort att vårda sig själv som läkare. Ett nog så viktigt tema som vi ofta prioriterar ner.
I kapitlet om palliativ forskning läggs fokus på att belysa de särskilda svårigheter som finns inom området. Samtidigt framhålls Svenska Palliativregistret, det nationella kvalitetsregistret, som en värdefull kunskapskälla vid monitorering av det palliativa vårdinnehållet under patientens sista levnadsvecka.

Författaren är verksam inom palliativ vård i Region Jämtland Härjedalen och belyser förhållningssätt och praktiska aspekter på organisation av palliativ vård utanför storstaden. Behovet av palliativa konsultteam inom akutsjukvården och behovet av en förbättrad utbildning inom ämnesområdet på läkarprogrammet lyfts förtjänstfullt fram. Texten kryddas med hänvisning till aktuell litteratur och existerande evidens men den vetgirige läsaren kan ibland sakna ytterligare referenser när man vill dyka ner i detaljer.
Det finns några små skönhetsfläckar i boken. Palliativ sedering beskrivs kortfattat under avsnittet eutanasi/läkarassisterat självmord vilket för tankarna fel. Framställningen hade vunnit på att låta palliativ sedering beskrivas i ett eget avsnitt. Fentanyl anges felaktigt som en av flera  starka opioider som EAPC rekommenderar som förstahandsval bland starka opioider. Jag saknar också ett avsnitt om behandling av smärtande sår och användning av psykostimulantia i palliativ vård.

Boken fyller behoven för AT/ST-läkare och kliniska specialister, och för den blivande specialisten i palliativ medicin ger den en översikt som stimulerar till fördjupad läsning. Den är ett komplement till Strang och Beck-Friis bok »Palliativ medicin och vård« (Liber, 2012) som vänder sig till hela vårdteamet. Sammantaget vill jag varmt rekommendera denna aktuella och praktiskt inriktade bok om palliativ medicin.