Aktuell kunskap om vätskebehandling samlad på ett ställe.

Jag har med stort intresse och förväntan läst andra utgåvan av »Clinical fluid therapy in the perioperative setting«. Boken behandlar ett komplext ämne som är högaktuellt både ur ett kliniskt och forskningsperspektiv. Vi är många som har sett fram emot en bok i detta ämne och förhoppningarna är högt ställda på uppdaterad kunskap samlad på ett ställe.

Boken är uppdelad i kapitel vilka inleds med en kort pedagogisk sammanfattning. Författarlistan består av internationellt välmeriterade författare och referenslistan är huvudsakligen aktuell. Indelningen i kapitel skrivna av olika författare fungerar mestadels bra. Dock är inte alla avgränsningar mellan olika kapitel helt logiska, vilket skulle kunna försämra läsarens möjlighet att få en överblick över innehållet. En annan nackdel med denna indelning är att det förekommer en del upprepningar. Ett exempel på detta är de olika vätskornas egenskaper som redovisas på många ställen. Detta hade med fördel kunnat koordineras och ersättas med en grundlig genomgång. På de flesta ställen är dock budskapet kring samma frågeställning uniformt.

Utmaningen i att samla föränderlig vetenskap och klinisk praxis i bokform blir ibland uppenbar. Stundtals är bokens titel inte helt rättvisande för innehållet då fokus mer är en teoretisk bakgrund till olika typer av vätskebehandling. Som sådan är den dock helt briljant med generellt välskrivna bakgrundskapitel som på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt går igenom basal fysiologi samt grundläggande vätsketerapi. De inledande kapitlen om vätskor skrivna av bokens redaktör Robert Hahn är några av höjdpunkterna. Vissa av de kliniska kapitlen med långa teoretiska resonemang utan kliniska riktlinjer med fokus på djurstudier hade dock passat bättre i en bok om bakgrund till vätsketerapi.

Fördelen med bokens struktur är att de olika delarna kan läsas separat. Detta ger goda förutsättningar för läkare och sjuksköterskor som ordinerar och administrerar vätska till perioperativa patienter att läsa utifrån sina förkunskaper och behov.  Flera av de kliniska kapitlen är mycket informativa och kliniskt applicerbara. Bokens perioperativa fokus är viktigt och välmotiverat då denna patentgrupp är stor.  Att ordinera vätska är en komplex uppgift som ställer höga krav på både teoretisk kunskap samt klinisk kompetens . Detta är särskilt uttalat i arbetet med våra mest komplexa patienter, vilket belyses mycket bra i boken.

Boken kan med fördel läsas som en bakgrund till perioperativ vätskebehandling och kompletteras med lokala behandlingsriktlinjer samt vetenskapliga artiklar efter behov. Jag hoppas att boken kommer att användas på det sättet, både av oss kliniskt aktiva samt de som studerar och inom snar framtid kommer att vårda perioperativa patienter.