Läsvärd bok för den som vill förbättra träffsäkerheten i sin  diagnostik.

Som ett uttryck för det snabbt ökande intresset för diagnostiska fel och misstag har en kvartett av välrenommerade forskare i området utkommit med en fullmatad, läs- och tänkvärd bok. Författarna är alla världsledande inom området och delar här frikostigt med sig av aktuell kunskap. De har alla bidragit i väsentlig del till att uppmärksamma diagnostiska fel som ett stort patientsäkerhetsproblem och de var initiativtagare till, och delaktiga i IOM:s rapport inom området 2015.

Boken vänder sig till en bred målgrupp – praktiserande läkare som vill bli bättre diagnostiker, lärare som vill förbättra grund- och vidareutbildning, patientsäkerhetsintresserade, forskare, patienter och beslutsfattare – grupper som kan ha nytta av en fördjupad förståelse av diagnostiska processer och deras begränsningar.

I fem avsnitt, sjutton kapitel, 386 sidor, och med utförliga referenser, tecknar de en spännande bild av var kunskapen står idag i fråga om diagnostik inom både klassisk och alternativ medicin, hur diagnostiska beslut kan påverkas av individuella och systemberoende faktorer, hur kognitiva fallgropar påverkar oss, vilka utmaningar vi står inför som individuella diagnostiker och som kuggar i sjukvårdsystemet samt vilka insatser som kan komma ifråga för att förbättra situationen.

Jämfört med tidigare böcker som behandlat medicinska beslut dominerar här kognitiva aspekter på hur diagnoser ställs. Övriga aspekter, som vikten av att ha en förståelse för Bayes teorem och för vad som är logiskt korrekta sätt att dra slutsatser, ägnas förvisso också egna kapitel, men de är ibland väl översiktliga och ofta präglade av förhållanden i amerikansk sjukvård, t ex diskussionen om systemfaktorer.

Utöver de från beslutspsykologin kända dryga hundratalet kognitiva fallgropar – olika former av bias – som även påverkar diagnostiska beslut, lyfts det mer generella, överordnade begreppet rationalitet fram tydligare än tidigare, och dess beståndsdelar beskrivs på ett intresseväckande sätt. Avsnittet om bias däremot känns komprimerat och skulle ha mått bra av fler illustrerande fallbeskrivningar. Drygt femtio olika former av bias beskrivs dock väl som appendix och bias-begreppet expanderas i senare kapitel om strategier för hur deras inflytande kan minskas.

Individuella faktorer som påverkar oss som kön, ålder, erfarenhet och beslutsstil får för kanske första gången en utförlig samlad genomgång.

Författarna frågar sig också hur mycket diagnostik vi har råd med och diskuterar problem med defensiv medicin och överdiagnostik.

Slutligen presenteras tänkbara lösningar och insatser – vägar framåt – för utbildning, för den enskilde diagnostikern och olika tänkbara stödfunktioner för den diagnostiska processen samt patientens allt viktigare roll.

Uppnår författarna bokens syfte? Ja, det här är läsvärt! Förmågan att kunna ställa rätt diagnos är verkligen en kärnkompetens som förtjänar ökad uppmärksamhet. Här erbjuds en bra möjlighet för läsaren att öka sin förståelse och förbättra både sin metakognition och sin rationalitet.