Rehabilitering innebär träning på flera plan. 

Tvärtemot vad många tror om rehabilitering så är de olika träningsmetoderna ofta inte det svåra, och det handlar heller inte den här boken om. Det som oftast är största utmaningen är att på ett bra sätt möta en vilsen patient som till följd av skada eller sjukdom ådragit sig plågsamma symtom och funktionshinder som kanske aldrig går över och som nu inte vet hur livet ska levas vidare med de nya förutsättningarna. Då handlar det mer om patientmöten på ganska djupa plan, lyhördhet för svårformulerade behov och stöd i en rehabiliteringsprocess som inte bara handlar om träning utan även om acceptans, nya förhållningssätt till delvis nya förutsättningar – och inte bara för patienten själv, utan ofta för anhöriga, vänner, arbetsgivare. Det handlar mer om effektiv handläggning av komplexa patientärenden där enskilda insatser inte räcker och där istället flera samordnade insatser av ett helt team behövs för att nå framgång.

I boken utvecklas steg för steg hur man kan gå till väga: systematisk kartläggning av funktionshinder på flera olika plan, uppställning övergripande mål och delmål mot bakgrund av patientens egna förutsättningar och behov, samordning av insatser av patient och av olika yrkesgrupper, utvärdering av insatser, av uppställda mål och av nyförvärvade förmågor, och implementering i vardagsliv. Läsaren informeras om lämpliga förhållningssätt, fallgropar, tips i kontakter med patienter och närstående i denna process, om teamarbete samt dokumentation. Boken präglas till stor del av ett svenskt rehabiliteringsperspektiv men är noga med att kulturella skillnader behöver respekteras.  Särskild omsorg ägnas etiska frågor, exempelvis sådana med koppling till hantering av rollkonflikter. Ett exempel är när vårdgivaren utifrån egna värderingar och egen kulturell bakgrund frestas ställa upp mål för en patient som inte riktigt klarar eller vågar formulera mål själv som vården kan tillgodose.

Boken utgår till stor del från författarnas egna yrkeserfarenheter och deras tidigare undervisning. Referenslistorna är tyvärr lite korta för nyfikna läsare. Flera av de framförda ståndpunkterna än vad som nu är fallet skulle vinna på kritisk analys. Jag saknar exempelvis en problematisering av den potentiella motsättningen mellan botande/symtomlindrande behandling och acceptans/beteendemedicin, som ibland kan motverka varandra i klinisk praktik.

Men boken erbjuder definitivt en värdefull fördjupning och diskussionsunderlag inom rehabiliteringsmedicinskt metodtänk jämfört med den svenska standardboklitteraturen i ämnet. Kliniska exempel och reflektionsrutor stärker möjligheterna att använda boken i teamutveckling på egna kliniken. Boken torde vara användbar inte bara för rehabiliteringsmedicinspecialiteten utan säkert även för en rad andra discipliner där rehabiliteringsmetodik är aktuell: habilitering, reumatologi, äldrevård, företagshälsovård, primärvård och varför inte försäkringskassa, arbetsförmedling.