En bok att ha på checklistan.

En checklista är tråkigt dum och fångar inte in den moderna medicinens komplexitet. Tror många. Fast amerikanen Atul Gawande, som är endokrinologisk cancerkirurg, förklarar otvetydigt varför detta är helt fel. Hela världen har blivit så komplicerad, specialiserad och subspecialiserad – mängden av kunskap har ökat så till den grad att det inte längre är möjligt för en enda person att göra allt rätt oavsett hur mycket träning man har fått.

Piloter har utvecklat checklistorna till perfektion. De har utarbetat checklistsmanualer för så gott som varje tänkbar situation, allt från start och landning till oförutsedda olycksfall. Ändå är checklistorna så korta och koncisa att de kan användas och uppfattas på några sekunder eller högst ett par minuter. Det finns för mycket kunskap, och inte få gånger gör man inom specialiserade professioner, medicin i synnerhet, fel för att man missat det ena eller det andra. Atul Gawande förklarar i sin bok, på ett briljant sätt och med hjälp av många exempel, hur man har gått till väga och kan gå till väga för att skapa mera säkerhet.

Vad bör hända med rätten att fatta beslut när man hanterar komplexa problem eller en svår, oväntad och potentiellt farlig anomali som inte omfattas av rutinen? Jo, man omfördelar rätten till beslutsfattande, från centrum ut mot periferin. Man ger människorna uppdraget att agera i enlighet med sin expertis och kunskap under förutsättning att de talar med varandra och tar ansvar för besluten. Att försöka diktera allt från centrum är dömt att misslyckas.  

Bättre att ge medarbetarna en kombination av handlingsfrihet och förväntningar i samband med insatserna så att de kan koordinera och mäta framsteg mot gemensamma mål. I detta krävs att man balanserar frihet och disciplin, hantverk och protokoll (föreskrifter), specialiserad kunskap och gruppsamarbete. På det viset kan komplexitet hanteras rutinmässigt.

Man kan uppnå detta genom att upprätta två checklistor. Den ena säkerställer att enkla men livsviktiga moment inte glöms bort, medan den andra ser till att människorna kommunicerar, tar ansvar och koordinerar men ändå är fria att åtgärda nyanser och det oförutsedda efter bästa förmåga.

Inom byggbranschen och flyget har man övergett principen att en mästare ska ha ansvar för att klara av alla problem. I dessa branscher är det teamwork och checklistor som gäller. Varför står medicinen kvar i mästare-tänket?

Framförallt vid komplexa frågeställningar är checklistorna bra för hantering av det enkla och lätta. De kan utgöra basen och underlätta för att tänka vidare. Att inte belasta hjärnan med det som är självklart.

Världshälsoorganisationen WHO gav i uppdrag till Atul Gawande och en expertgrupp att utveckla ett globalt program för undvikande av dödsfall och skada i samband med kirurgiska ingrepp. Det resulterade i »WHO safe surgery checklist« som används även i Sverige på en del kirurgiska avdelningar. Kanske dags för fler specialiteter att upptäcka tjusningen!

Den här boken är fantastiskt intressant, inte för lång – och lättläst.