Tänkvärda texter från dåtidens sjukvård.

Boken »Sjuka själar, Krassliga kroppar«, medicinhistoriska krönikor, kåserier och essäer har nyligen utgivits. Det är framlidne läkaren och politikern Nils Brage Nordlander (NBN) som är författaren. Dottersonen Nils H. Grimlund har nu i urval utgivit boken, där NBN’s författarskap under många decennier varit utomordentligt rikhaltigt – inte minst inom medicinens historia – och bygger såväl på stor kunskap som intresse inom ämnesområdet. Om NBN’s insikt och engagemang under ett långt liv i läkarkonsten och politiken, som »hälsodoktor, politiker och författare«, vittnar hans många debattartiklar i dagspress och fackpress.

I denna bok möter vi historiska händelser, personer och fenomen som alla har medicinsk anknytning och finns i en gången tid och under andra förutsättningar än dagens, till exempel i texterna »Den moderna kirurgins födelse« och »1940-talets läkarpolitik«.

Vi anser i dag att Sverige har en »fantastisk sjukvård« och det är lätt att rynka på näsan åt gårdagens medicinska värld. Vi borde kanske ägna oss åt självkritik istället. Det är ett känt faktum att antalet klagomål från patienter och anhöriga ökar för varje år som går – och vad har det blivit av hippokratiska edens »stundom bota, ofta lindra, alltid trösta« (Hippokrates, ca 460–370 f Kr)? De medicinska framstegen i vår tid är enorma och vi blir bara äldre och äldre, men inte lyckligare och lyckligare.

»Att inte bli sedd« är nu ett aktuellt problem med klagomål från patienter och anhöriga. Det diskuteras alltför sällan, vare sig av färdiga läkare eller av läkare under utbildning. I boken belyses »Vårt behov av tröst«, det vill säga vikten av att någon bryr sig. Det är inte så lätt inom dagens människovård då den vanliga doktorn har högst 50 procent av sin läkartid avsatt för patienter, medan kraven på att hålla budgeten är överordnad både etik och empati.

NBN lyfter fram vårdens och livets komplexitet genomgående på ett pedagogiskt sätt via sitt näst intill unika tidsperspektiv. Han skrev och var aktivt verksam ända till sin död vid 90 års ålder. Vi möter dåtiden i hans många exempel på händelser och levnadsöden, och han visar alltid respekt för gårdagens begränsade möjligheter och slumpens skördar. »Problematisk psykiatri« är alltjämt problematisk – trots dagens tillgång till neuroleptika.

Som sjukvårdspersonal lär man sig i dag tidigt att handla »i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet«. Det ställer stora krav på medicinsk kompetens och forskning eftersom många metoder alltjämt används av gammal vana och utan vetenskaplig grund. År 1987 inrättades »Statens beredning för utvärdering av medicinska metoder« (SBU), i dag tytt »Statens beredning för medicinsk och social utvärdering«. SBU är ett kunskapscentrum som utvärderar och evidensgraderar sjukvårdens och socialtjänstens metoder, och som sysselsätter ett sjuttiotal personer. Målet är »att granska och förbättra«, dock inte inom medicinens historia, men väl bland dess kvarvarande avarter.

Nils Brage Nordlander, författare, politiker, läkare och hälsoprofet belyser i sina skrifter delar av medicinens historia från Hippokrates intill våra dagar. Boken är ingen lärobok, men en unik, rolig och intressant medicinhistorisk exposé, vilket inte minst framgår av vänorden från Barbro Westerholm, läkare och politiker av rang.