Fascinerande om tidig svensk bakteriologi, vaccintillverkning och två vårdskandaler.

I samband med ett utbrott av smittkoppor i Malmö 1932 genomfördes en massvaccinationskampanj i staden. I efterförloppet drabbades en osedvanligt hög andel av de vaccinerade av komplikationer. Framför allt sågs svåra lokalreaktioner med sekundärinfektion på ympstället, men även flera fall av postvaccinationsencefalit med dödligt förlopp förekom.

Smittkoppsvaccinet hade tillverkats av Statens bakteriologiska laboratorium, SBL. Drygt femton år tidigare hade ett spädbarn i Stockholm avlidit i stelkramp efter injektion med antidifteriserum från Statsmedicinska anstaltens bakteriologiska laboratorium, SBL:s föregångare.Serumet kom från hästen Blända, som avled i stelkramp några dagar efter tappningen. Ändå skickades preparatet ut för användning.

Båda dessa händelser gav upphov till upprörda debatter där den efterföljande vetenskapliga krishanteringen kom att färgas av djupa konflikter mellan olika medicinska experter och myndigheter. Författaren och medicinhistorikern Motzi Eklöf skildrar i två böcker, »Variola och Vaccinia« och »Fallet Blända«, ingående händelserna i Stockholm och Malmö och redogör för bakgrund och efterspel.

Uppbyggnaden av Statsmedicinska anstalten/SBL och dess verksamhet spelar en central roll i berättelsen. Under dess tidiga era kritiserades förhållandena på anstalten vad gällde beredning och kontroll av antisera och vacciner, och inte minst i samband med händelserna 1916 och 1932 leder det till konflikter med Medicinalstyrelsen.

Massvaccinationerna i Malmö stoppades på grund av rapporterna om allvarliga biverkningar och i den efterföljande debatten ifrågasattes kvaliteten på SBL:s vacciner. Smittkoppsvaccin utgörs av Vaccinia med ursprung i kokoppsvirus och framställdes genom ympning på kalvar. Var vaccinet som använts alltför virulent eller innehöll det för hög halt av patogena bakterier? SBL:s företrädare slog ifrån sig och hävdade att de biverkningar som uppträtt var normala och förväntade i samband med smittkoppsympning och att det inte var något fel på vaccinet. Medicinalstyrelsen, som befarade att stödet för den obligatoriska smittkoppsvaccinationen skulle minska, beordrade en utredning som dock kom att motarbetas av flera inblandade parter.

De vetenskapliga striderna fick stort utrymme i pressen och följdes av en engagerad allmänhet. En vaccinationskritisk rörelse som främst riktade sig mot obligatoriet att smittkoppsympa barn hade funnits i landet sedan tidigare. För en nutida läsare är det slående hur mycket av argumenten som fördes fram av dåtidens vaccinationskritik som kan kännas igen ifrån dagens debatt.

Det är tydligt att böckerna bygger på mycket grundliga källstudier och de innehåller också ett rikt bildmaterial. Den faktaspäckade texten blir stundtals något tungläst, men detta är en mindre anmärkning. Jag läser framför allt »Variola och Vaccinia« med stor behållning. Skildringen av smittkoppsutbrottet och beslutet om massvaccination samt den efterföljande hanteringen, både lokalt i Malmö och nationellt, har bäring också på vår egen tid. Boken kan varmt rekommenderas till alla med intresse för vaccinfrågor.