Sammanfattning av sjukvården.

Detta är en på flera sätt intressant bok. Den omfattar knappt 400 sidor och är indelad i fyra delar där de två första delarna är mer generella aspekter på sjukdomar, teoribildning inom medicinen och utvecklingen i världen och Sverige från antiken fram till sekelskiftet 1900. De två sista delarna i boken har ett mer uttalat Värmlandsfokus, som dock blandats med utblickar mot utvecklingen i framför allt övriga Sverige. I den sista delen, som täcker in 1900-talets andra hälft, tas många dagsaktuella frågor upp.

Som exempel på sådana frågor kan nämnas kapitel om hyrläkare, flyktingmedicin och migration, IT-utveckling och FoU-enheter. Här finns också några texter som beskriver modernare sjukdomsmodeller och hur dessa påverkat vårdens utveckling. Utgångspunkten för denna bokdel är i stora delar utvecklingen inom primärvården och allmänmedicinen men också den samhällsdebatt som fördes under denna period (och i många fall förs i dag). Genusperspektivet är belyst i texten med bland annat beskrivningar av utvecklingen av barnmorske- och sjuksköterskeprofessionerna genom seklen. 

Bokens fyra delar innehåller 175 underrubriker/kapitel och ett omfattande register över betydelsefulla namn i vårdhistorien. Innehållet i varje kapitel kan variera från biografiska beskrivningar av enskilda framstående och betydande personer till mer generella skeenden. Innehållsmässig överväger texten mot skeendet från den värmländska horisonten. Mängden kapitel kan vid en första anblick ge intryck av en önskan hos författaren att få med allt. Trots detta och den kompakta faktamängden är texten lättläst och den »röda tråden« tydlig för läsaren. 

Samtidigt gör den tydliga kapitel-/sektionsindelningen att man som läsare kan välja de delar som man är mer intresserad av utan att tappa sammanhanget. Som dermatolog saknar jag beskrivningar av hudsjukdomarna (som omfattar flera folksjukdomar och som intar en intressant plats i folktron/folkmedicinen). Det är dock givet att det i en text omfattande 400 sidor inte kan göras detaljerade analyser av alla skeenden.

Boken är, som jag skrev i inledningen, en intressant läsning och kan rekommenderas inte bara till den medicinhistoriskt intresserade läsaren. De första två delarna ger en bra introduktion till medicinens historia medan de två sista delarna, trots (eller kanske på grund av) ett Värmlandsperspektiv, ger en bra bakgrund till dagens debatt och förändringsarbete inom sjukvården.