Aktuellt om smärtbehandling.

Under hösten har boken »Smärta i klinisk praxis« utkommit i en andra uppdaterad upplaga. Detta fyller ett stort behov, då undervisning om smärta och om handläggning av patienter med akut och långvarig smärta mer eller mindre saknas för denna vanligaste diagnosgrupp inom inte minst primärvården. Litteratur på svenska språket saknas i stort sett. Bokens kapitel är skrivna av medförfattare med stor kunskap och stor praktisk erfarenhet av området, och de har alla anknytning till Smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Boken omfattar kapitel om diagnostik av olika typer av smärttillstånd, komorbiditeter, differentialdiagnostik, handläggning och behandlingsalternativ. Boken är skriven på ett lättfattligt språk. Många kapitel är mycket matnyttiga för den kliniskt verksamma läkaren, dels om farmakologi ur ett praktiskt perspektiv, dels avsnitt om de vanliga smärttillstånden med utgångspunkt från involverade smärtmekanismer, vilket i dag har etablerat sig som den bästa grunden för rätt val av handläggning och behandling.

Detta gäller inte minst långvarig ryggsmärta, en av de två stora diagnosgruppena, och också cancerrelaterad smärta, där kunskaper och behandlingsmetoder utvecklats under senare år. Kapitlet om smärta i huvud och ansikte är likaså välskrivet och praktiskt användbart. Det välskrivna avsnittet om visceral smärta borde kanske hellre fått rubriken »Smärta med ursprung i bålen«, eftersom det till stor del innehåller differentialdiagnostik gentemot andra organ än viscera. Avsnittet om muskuloskeletal smärta är till största delen oerhört välskrivet och välgrundat, inte minst vad gäller undersökningar och differentialdiagnostik, vilket ju är A och O för framgång i behandlingen. Avsnitten om beroendeproblematik respektive opioider är uppdaterade och välskrivna. Man har också inkluderat kapitel om samsjuklighet med sömnstörningar och psykologiska faktorer, där kunskapen ökat påtagligt under senare år.

Samtliga behandlingsavsnitt är uppdaterade och aktuella, och man har redogjort för rådande evidensläge för de behandlingar som föreslås. Boken innehåller också mer teoretiska kapitel om smärtfysiologi och undersökningsmetodik. 

Boken är i första hand tänkt som en praktisk handledning för medicinstuderande, AT, ST i basspecialiteter, allmänläkare och andra yrkesgrupper som handhar patienter med smärta, som sjuksköterskor och fysioterapeuter.  Där fyller den ett stort behov. Den lämpar sig också minst lika bra för den erfarne specialisten som kanske inte har ett primärt smärtintresse men som behöver uppdaterad kunskap och handfasta rekommendationer i sin handläggning av vanliga patientgrupper, exempelvis inom de kirurgiska specialiteterna. 

Kort sagt: boken är bra att ha i bokhyllan på läkarexpeditionen, inte minst för den kliniker som jobbat länge och behöver fortsatt vidareutbildning. Som kurslitteratur för den blivande smärtspecialisten är den inte tillräckligt teoretiskt djupgående, men ett gott komplement till den nyligen utkomna men mer djupgående boken »Smärtmedicin Del 1. Akut och cancerrelaterad smärta« (redaktörer Mads U Werner och Emmanuel Bäckryd).