Personligt om stressforskningens värld.

Stress är ett högst aktuellt och angeläget tema i samhällsdebatten, och stressrelaterade sjukskrivningar har ökat kraftigt under det senaste årtiondet. Men stress är också en naturlig del av vardagen, även om många människor upplever sin vardag som kravfylld och pressad.

Den här boken handlar i första hand inte om vad som orsakar stress, hur stress påverkar hälsan eller hur stress i arbetslivet och samhället kan förebyggas. Bokens utgångspunkt är i stället en »yrkessjälvbiografi«, det vill säga boken handlar om Töres Theorells framgångsrika yrkesliv som stressforskare. 

Töres Theorell är professor emeritus vid Karolinska institutet och en av pionjärerna inom svensk stressforskning. Boken gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av stressforskningens utveckling utan är baserad på författarens eget perspektiv om vad som hänt i forskningen kring stress och psykosomatik sedan 1960-talet. 

»Gäst hos vetenskapen« är en personlig, unik och lättläst inifrånskildring av forskarvärlden som kan intressera många olika läsargrupper, särskilt forskare och studenter som är intresserade av att starta en karriär inom stressforskningsområdet. Men även andra som arbetar med stressfrågor i praktiken, till exempel hälsopedagoger, och som vill veta mer om hur stressforskningen har utvecklats under de senaste 50 åren kommer att ha glädje av boken. 

Töres Theorells stressforskning är tvärvetenskaplig och spänner över många olika frågor. Boken beskriver de undersökningar som han sysslat med under sin forskarkarriär. Hans resa inleddes med forskning om hur livshändelser påverkade stress och hälsa, särskilt hjärtsjukdomar. Det forskningstema som fått störst uppmärksamhet internationellt är hans arbetsmiljöstudier, särskilt de undersökningar som är baserade på »krav–kontrollmodellen«. Krav–kontrollmodellen förutsäger att höga arbetskrav (vilket kan jämställas med hög arbetsbelastning) ger skadliga effekter på hälsan, framför allt när det finns små möjligheter att påverka sin arbetssituation (låg kontroll). Obalansen mellan höga arbetskrav och låg kontroll i arbetssituationen leder till långvarig stress. Under senare år har Töres Theorells forskning framför allt fokuserat på kulturhändelser och deras konsekvenser för hälsan. 

Förutom att beskriva sin forskning reflekterar Theorell över viktiga övergripande forskningsfrågor: hur man egentligen hittar det som är sant, revirkampen mellan olika forskningsmetoder och synsätt och hur det är att leva i forskarvärlden. Han diskuterar värdet och samhällsnyttan av tillämpad forskning, vilket är särskilt relevant för stressforskning, eftersom det är svårt att göra meningsfulla laboratoriestudier av långvarig stress. 

Bokens sista kapitel är högaktuellt och handlar om att nyttan av forskningen om stress borde kunna tas tillvara mycket bättre i samhället. Tyvärr är den omfattande kunskap vi har i dag om vad som orsakar stress och hur stress kan förebyggas inte tillräcklig för att skapa förändring i samhället. En av stressforskningens stora utmaningar – och en viktig uppgift för framtidens forskare – är att undersöka hur kunskapen ska implementeras på samhälls-, arbetsplats- och individnivå och därigenom bidra till att de skadliga hälsokonsekvenserna av stress kan minskas. För forskare, doktorander och andra aktörer som är beredda att anta utmaningen kan »Gäst hos vetenskapen« vara en spännande inspirationskälla som ger uppslag till nya idéer om hur man kan komma vidare med förebyggandet av långvarig stress.