Proffsråd på pränt om barnsjukdomar.

Att som ensam författare kunna beskriva hela panoramat av barns symtom och sjukdomar alltifrån nyföddhetsperioden till ung vuxen är en bedrift. Ingen vore väl bättre lämpad att göra det än Jonas Ludvigsson, känd såväl för sin breda och djupa sakkunskap som för sin pedagogiska talang. Detta är dock inte någon lärobok. Inget av innehållet i boken torde vara okänt för en barnläkare. Titeln är därför något missvisande, eftersom boken inte är en guide för barnläkare utan en guide, eller snarare en rik källa till information, riktad till föräldrar.

Texten är skriven i första person och uppdelad i nitton avsnitt som behandlar olika åldersspecifika problem såväl som sjukdomar i enskilda organsystem. Varje sjukdomstillstånd inom respektive system illustreras med en eller flera fallbeskrivningar. Jag räknar till sammanlagt 156 stycken. Ludvigsson skriver att fallen är »påhittade«, men de speglar samtidigt hans samlade erfarenhet som barnläkare. Patientbeskrivningarna och efterföljande klarlägganden om hur dessa symtom hanteras på akutavdelningarna och mottagningarna är föredömligt illustrativa. Samtidigt är de ofta onödigt detaljerade vad gäller geografisk placering och bakgrund. Styrkan i den efterföljande diskussionen ligger i att läsaren får förklaringar till hur läkaren tolkar symtom, varför vissa utredningar görs och hur behandling och uppföljning sker. Många av fallbeskrivningarna illustrerar också att symtom och tillstånd som föräldrar kan uppfatta som dramatiska faktiskt är ofarliga, om än inte normala, och inte kräver någon behandling. Detta framgår också av bokens undertitel: »Farligt och ofarligt från nyfödd till tonåring«.

Finns det då några luckor i boken? Ja, ett område som jag saknar är ett avsnitt om plötslig spädbarnsdöd, något som oroar många spädbarnsföräldrar. Endast i ett par meningar nämns det, och då i anslutning till kapitlen om amning och om RS-virus. Ludvigsson går inte heller in på den kontroversiella frågan om skakvåld i kapitlet »Olycksfall, skador och barnmisshandel«, frånsett hanteringen av ett barn med en bula på huvudet av oklar genes och vårdpersonalens skyldighet att göra en orosanmälan. 

I inledningskapitlet delar han in Sveriges småbarn i tre kategorier: de som inte äter, de som inte bajsar och de som inte sover. En mycket träffande beskrivning. De första två diskuteras utförligt inom avsnitten »Uppfödning och matproblem« respektive »Mag–tarmsjukdomar« men den tredje kategorin saknas helt, till och med bland sökorden. Texten är ställvis litet väl pratigt och belastas av en mångfald parenteser. På sidan 95 räknar jag till sju stycken sådana. Boken hade vunnit på en grundligare språkredigering av förlagsredaktören.

I en tid då många föräldrar hämtar sin information från olika webbsidor av varierande kvalitet och kommunicerar i bubblor på sociala medier tillsammans med likasinnade, är detta en mycket välkommen bok. Särskilt kapitlet om vaccinationer, som är skrivet på ett tydligt men samtidigt respektfullt sätt, kan förhoppningsvis stämma anti-vaccinföräldrar till eftertanke. Sammanfattningsvis är detta en bok som på ett vetenskapligt och enkelt sätt hjälper föräldrar att tolka symtom och samtidigt öka förståelsen för sjukvårdens omhändertagande av det sjuka barnet.