Brett upplägg till bred målgrupp.

Under de senaste decennierna har anmärkningsvärda terapeutiska framgångar skett inom den neurologiska specialiteten. Från att tidigare ha fokuserat på diagnostik är neurologi numera en synnerligen aktiv terapeutisk verksamhet – tänk bara på trombolys vid stroke och immunologisk behandling av multipel skleros (MS)!

Oavsett de terapeutiska framgångarna finns det många personer med skador eller sjukdomar i nervsystemet vars funktionsförmåga är påverkad med konsekvenser för deras aktiviteter och sociala liv. Det är dessa personer som behöver neurologisk rehabilitering med insatser för att förbättra funktionsförmåga, delaktighet och livstillfredsställelse.

Denna bok är skriven av två läkare som enligt baksidestexten »arbetat kliniskt och vetenskapligt som läkare inom rehabiliteringsmedicin i över 30 år«. Boken uppges vända sig till en mycket bred målgrupp (kanske för bred?) som inkluderar rehabiliteringsläkare under utbildning, neurologer, neurokirurger, neurofysiologer, barnneurologer, allmänläkare, geriatriker, patienter, närstående och »personer som arbetar i de myndigheter som berörs«. Detta breda anslag är lovvärt och ambitiöst, men leder till att vissa delar av texten kan uppfattas som alltför elementära/basala av vissa och samtidigt svåra eller ovidkommande för andra läsare.

Boken är indelad i tre delar, där den första allmänna delen behandlar »filosofi, principer, processer och verktyg« på 112 sidor. Denna del uppfattar jag som främst riktad till de blivande rehabiliteringsläkarna och av mindre intresse för övriga specialister. I detta kapitel noterar jag tyvärr att författarna fortfarande använder begreppet »Grasset«, som är utrangerat ur svenska läroböcker i neurologi sedan 15 år.

Det andra kapitlet på 87 sidor beskriver vanliga funktionsstörningar (smärta, spasticitet, blås-, tarm- och sexuella störningar, kognition, talstörningar m m) oavsett orsak, med förslag på hur besvären ska hanteras. Detta avsnitt är trevligt och översiktligt skrivet och kan vara till glädje för många av bokens målgrupper. Den breda palett av farmakologiska behandlingsmöjligheter som finns nämns föga, annat än för spasticitet, där det finns en tabell med vissa läkemedel, medan andra saknas. Små korta fallbeskrivningar med kommentarer livar upp läsandet.

Det tredje och sista kapitlet på 79 sidor är inriktat på specifika neurologiska sjukdomar och skador. Stroke, traumatisk hjärnskada och ryggmärgsskada får vardera 18–20 sidor, men MS och parkinson får tillsammans dela på begränsade 6 sidor. Den något skeva fördelningen, sett ur ett neurologiskt perspektiv, kanske avspeglar författarnas egna erfarenheter och intresseområden. Författarna anger i boken att neurologisk rehabilitering baseras på »konsekvenser« och inte »diagnoser«. Utifrån detta perspektiv kunde det andra kapitlet ha fått breda ut sig ännu mer och inkludera delar av det tredje kapitlet, som inte egentligen handlar om neurologisk rehabilitering utan mest är »faktarutor« om neurologi.

Om boken ska kunna användas som uppslagsbok borde sakregistret ses över. I registret finns »neurologisk rehabilitering« med hänvisning till sidan 30, trots att hela boken ska handla om detta. Däremot finns inte »multipel skleros« med i registret överhuvudtaget.

Sammanfattningsvis är alla böcker som uppmuntrar till bättre vård och omhändertagande av personer med neurologiska skador och sjukdomar av värde.