»Akutgeriatrik«, med den erfarna geriatrikern Aase Wisten som redaktör och huvudförfattare, är en trevlig läsupplevelse som jag är övertygad om kommer att fungera som en utmärkt kunskapskälla för läkarstudenter, ett stöd för unga oerfarna läkare och en vän för äldre läkare som behöver uppdatera sina kunskaper, och även vara nyttig för andra specialistläkare som behöver förstå den speciella geriatriska problematiken. Dessutom finns det mycket att hämta för andra professioner som tillsammans med läkargruppen är kärnan i det geriatriska arbetssättet. Boken är en uppdatering och delvis omskriven version av den första upplagan som kom 2013.

Bokens disposition skiljer sig från den traditionella, men på ett bra sätt. Efter en introduktion där vissa centrala, delvis nya begrepp som skörhet, »comprehensive geriatric assessment« och sarkopeni beskrivs går författarna in på de vanligaste symtomen hos äldre, till exempel konfusion, smärta och andnöd. Texten lättas upp av innehållsrika faktarutor. Patientfall är rikligt förekommande och placerar in de beskrivna frågeställningarna i tydliga kliniska sammanhang.

Infektioner, med fokus på det som särskiljer den geriatriska patienten, får ett eget kapitel. Ingrid Brännström, en erfaren klinisk apotekare, är medförfattare till många av bokens kapitel, inte minst det om infektioner. Handläggningsrekommendationerna har, av delvis förklarliga skäl, starkt fokus på läkemedelsbehandling. Därav värdet av det nära författarsamarbetet med läkemedelsexpertis.

»Handläggning av akuta tillstånd« och »Kroniska tillstånd och deras betydelse vid akut sjukdom« är bokens två huvudkapitel. På litet utrymme avhandlas det mesta inom den medicinska kunskapsvärlden som kan drabba den åldrade multisjuka sköra patienten. Som bokens titel indikerar är fokus på de akuta och subakuta tillstånden. Ett omfattande sakregister gör det lätt att hitta i boken, även när den mer traditionella organorienterade kapitelindelningen inte används. Palliativ vård och multietniska aspekter beskrivs i välskrivna små behändiga avsnitt.

Boken avslutas med två kapitel: »Läkemedel och äldre« och »Läkemedelsrelaterade problem«. Betydelsen av nära lagarbete med andra specialiteter illustreras av det nämnda samarbetet med klinisk farmakologi. För det geriatriska arbetssättet är motsvarande nära professionsöverskridande samarbete avgörande. Möjligen saknas inlägg från andra hälsoprofessionsperspektiv: sjuksköterskan, dietisten och fysioterapeuten (för att nämna några) hade säkert kunnat bidra med många värdefulla insikter om hur den akutgeriatriska patienten bäst handläggs. Det som således är en av bokens styrkor är också en av dess svagheter, eftersom det utvidgade geriatriska teamarbetet hamnar lite på undantag. Men bokens akutgeriatriska perspektiv kan möjligen förklara den bristen.

Tack för en värdefull sammanfattning av det mesta av det viktigaste som den geriatriskt inriktade vårdarbetaren behöver kunna i den akutgeriatriska situationen.