»Medicinsk mikrobiologi & immunologi« har utkommit i en andra upplaga. I recensionen av den första upplagan 2015 framhölls bland annat en föredömlig bredd, god expertis hos de ingående författarna och ett väl avvägt djup. Dessa kvaliteter kvarstår i högsta grad i den uppdaterade versionen. Boken ger intryck av att ha genomgått ett mycket gediget redigeringsarbete, där varje kapitel är noggrant genomarbetat. Trots de många författarna talar boken med en gemensam röst, och det slösas inte med ord och sidutrymme på amerikanskt manér. Kvoten är hög mellan mängden relevant information och antalet ord.

Förutom en generell uppdatering och det givna tillägget av sars-cov-2 och covid-19 har den del av boken som avhandlar infektionsimmunologi vidgats och kapitel lagts till om klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Därmed breddas perspektivet ytterligare och ger förutsättningar för en integrerad förståelse av samspelet mellan immunförsvar och antigen. Dock kvarstår till viss del vattentäta skott mellan de olika ämnesområdena. Kapitlen som beskriver svaret på infektioner är allmänt hållna, medan de mikrob- och organspecifika kapitlen sällan går in på immunologiska detaljer. Med hjälp av fler korsreferenser och några fler integrerade kapitel skulle potential finnas för verkliga aha-upplevelser där mikrob, virulensfaktorer, immunologiskt svar och övriga värdfaktorer kopplas samman för att på djupet förstå det enskilda kliniska fallet.

I recensionen av första upplagan efterlystes, för framtida upplagor, utvidgade kapitel om mikrobiologiska metoder som MALDI-TOF, sekvensering och resistensbestämning. I den uppdaterade versionen ägnas dessa områden fortsatt relativt liten uppmärksamhet för att vara en lärobok i medicinsk mikrobiologi. Med tanke på det globala hot som ökande antibiotikaresistens medför, och vilken betydelse det har såväl för val av empirisk och riktad infektionsbehandling som för vårdhygieniska rutiner, kunde resistensbestämningsmetodik gott och väl ha tillägnats ett eget kapitel. Ett framåtblickande kapitel om vart den kliniska mikrobiologin är på väg, med ökande andel automatisering och sekvenseringsbaserad diagnostik, hade inte heller varit någon nackdel.

Allt sammantaget är boken en högklassig och väl genomarbetad produkt som varmt kan rekommenderas till en bred medicinsk publik. En extra eloge till Lena Lyons illustrationer, som är en fröjd för ögat: tydliga, pedagogiska och estetiskt tilltalande.