Det ska redan i inledningen sägas att detta är ett praktverk, eller referensverk om man vill, inte en bok om smärta för den som vill veta lite mer. Men det är en bok som behövs, då kunskapen om smärta inom hälso- och sjukvård vacklar betänkligt. Titeln antyder också att långvarig smärta ska betraktas som en sjukdom i sig själv, inte bara som ett symtom. Boken inleds med ett citat från studien Global Burden of Disease: »Långvarig smärta är otvetydigt den viktigaste orsaken till sjuklighet och funktionsnedsättning över hela världen.

Boken innehåller en ordlista samt en lista på totalt 367 förkortningar. Därefter följer tre delar: bakgrund, behandlingsmetoder och smärttillstånd. Det inledande kapitlet om den långvariga smärtans fysiologi är bra som bakgrund och förståelse för hur smärta kan bli »ett självspelande piano« och därmed ett sjukdomstillstånd i sig.

Boken innehåller även i denna del ett kapitel om sociokulturella, religiösa, existentiella och inte minst humanistiska aspekter av smärta, vilket är intressant med tanke på hur olika smärta som fenomen tolkas och kommuniceras. Kan smärtans uttryck bättre förmedlas till vården är detta något som skulle förbättra omhändertagandet och minska lidandet för våra patienter och förhoppningsvis minska onödig och kostsam vårdkonsumtion.

Del två, som avhandlar behandlingar av långvarig smärta, skulle kunna redigerats på annat sätt. Kanske kunde det relativt omfattande kapitlet om akupunktur ha minskats och inkorporerats i avsnittet om fysioterapeutiska behandlingsmetoder, då det redan finns ett stycke om denna metod där. Likaså kunde mer fokus lagts på att förklara smärtrehabilitering; här kunde ett patientfall varit belysande, det används ju i flera andra avsnitt. Det informativa kapitlet om psykologiska behandlingsmetoder kunde eventuellt också ingå i samma kapitel då ju detta är en av grundstenarna i teamarbetet vid rehabilitering.

Den sista delen om smärttillstånd är den mest lättillgängliga för läsaren. Detta avsnitt behandlar ett antal diagnoser där smärta kan vara primär eller ett delfenomen. Speciellt avsnitten om fibromyalgi, neuropatiska smärttillstånd och ansiktssmärta är överskådliga och användbara för den kliniskt verksamma. Ett viktigt avsnitt avhandlar långvarig smärta hos canceröverlevare, ett område som skulle ha kunnat utvecklas mycket mer då detta är ett underrapporterat tillstånd som enligt flera studier sätter ned livskvalitet och funktion. Även avsnittet om långvarig smärta hos barn kunde ha utvecklats något eller slagits ihop med den text som finns i inledningen, där även en text finns om smärta hos äldre – även detta ett område som kunde behandlats mer i diagnosdelen.

Sammanfattningsvis är detta en mycket ambitiös lärobok om långvarig smärta där vissa delar kunde redigerats eller rent av exkluderats för att komprimera innehållet något. Bilderna är ibland även de av det mer ambitiösa slaget, vilket gör dem något svårdigererade för den oinsatta. Men som uppslagsverk, som litteratur inför ST-utbildning i smärta eller som förberedelse för forskning, är boken svårslagen. Att den skulle finnas som referenslitteratur på grundutbildningen för blivande kollegor och i bibliotek på sjukhus och vårdcentraler är, för att citera Hamlet, »en nåd att stilla bedja om«.