»Det är kris i svensk vård«. Så inleds baksidestexten till Dan Anderssons bok »Sjuk vård.« I 22 korta, lättillgängliga kapitel skärskådar Andersson, tidigare chefsekonom på LO och ledamot i KI:s styrelse, bristerna och söker förklaringar till hur de kunnat uppstå.

Författaren analyserar allt ifrån teknokraternas makt över vården, de ökade administrativa bördorna för personalen och otillräcklig kompetensförsörjning till farorna med sjukvårdsförsäkringar och digital lättvård. Han har genomgående en systemansats. Förutom att han refererar vad andra skrivit har han gjort egna analyser av offentliga databaser och hämtat in beskrivningar från många som jobbar i sjukvården.

Ett av Anderssons exempel: Varför är förlossningsvården i Stockholm i kris trots att antalet barnmorskor ökar snabbare än antalet födslar? Krisen är hemmatillverkad, anser Andersson. Regionerna främjar privata vårdföretag som framgångsrikt konkurrerar om erfarna barnmorskor, vilka erbjuds bättre löner och kontorstidsjobb i lågstressmiljöer. Motsvarande problem finner han överallt i vården. Kvar blir de minst erfarna som överbelastade ska ta hand om den akuta vården och bemanna jourlinjer. Utifrån principen om fördelning av vårdens resurser efter behov kan det inte vara rätt prioriteringar, menar Dan Andersson.

Ett ämne han som ekonom utvecklar tydligare än de flesta andra kritiker är investeringar i personal. Den offentliga vården står för långa utbildningar och praktik, något som den privata vården profiterar på när den värvar specialister och annan färdigutbildad, erfaren personal. Vore det inte klokt om den offentligt drivna vården ersattes för sina investeringar av den privata?

En av bokens styrkor är att den i stora stycken utgår från den etiska plattformen för prioriteringar. Statsvetare och ekonomer talar om korrupta processer i förvaltningen av offentliga medel. Mycket av dagens styrning av vården är inte förenlig med vårdens mål och de etiska grundprinciperna, bland annat de om människovärde och rättvisa. Andersson pläderar för återkommande etikrevisioner: I vad mån uppfylls sjukvårdens övergripande mål?

Krislitteraturen om sjukvården växer snabbt, den har blivit till en alldeles egen genre. Denna bok kan ses som ett lättillgängligt kompendium där de många problemen i sjukvården under det senaste decenniet inventeras och analyseras. Den som vill ha exempel på gynnsam utveckling får söka på annat håll.