»Sex ska inte göra ont!«

Men det händer ju ändå att det gör det – vad gör vi då? I denna bok finns en källa av kunskap och goda råd att ösa ur. Att unga kvinnor söker vård för ytlig samlagssmärta har blivit vanligare de senaste åren, även om det sannolikt fortfarande är många drabbade som aldrig söker hjälp. Sakta sprider sig kunskapen om provocerad lokaliserad vulvodyni (också kallad vestibulit) och andra former av vulvodyni bland såväl befolkningen i stort som vårdgivare av olika professioner, i vårt land och internationellt. Rebecca Kaplan Sturk erbjuder i sin bok en lättläst och kunskapsspäckad sammanfattning av det dagsaktuella kunskapsläget om detta tillstånd som är både mycket angelägen och välkommen.

Som en del i regeringens satsning på kvinnohälsa har Socialstyrelsen genomfört en kartläggning av vården av vestibulit/vulvodyni i landet där man visar att det ofta är otydligt för kvinnor med samlagssmärta vart man ska vända sig för att få vård, samtidigt som det finns en okunskap om diagnosen bland vårdgivare. Patienter söker ofta ett flertal vårdgivare utan att få adekvat utredning/diagnos och behandling, och tillgången till vård varierar över landet. Provocerad lokaliserad vulvodyni är ett vanligt tillstånd som drabbar framför allt unga kvinnor och har en kraftigt negativ påverkan på livskvaliteten hos de drabbade kvinnorna och deras partner. Ju längre en kvinna går med symtom, desto längre och svårare blir behandlingen, så en tidig diagnos och snabbare insatt behandling är av stor vikt för kvinnornas möjlighet att bli bra.

Forskning inom området har tagit fart de senaste 40 åren, och som en följd har kunskapen utökats, och behovet att sprida denna kunskap är stort. Rebecca Kaplan Sturk har på ett överskådligt och vetenskapligt grundat sätt beskrivit sjukdomens bakgrund, orsaker och utlösande faktorer samt ger en tydlig guide till hur en korrekt diagnos kan ställas och beskriver de tillgängliga behandlingsalternativen. Hon skriver på ett lättförståeligt språk som lämpar sig väl för bokens breda målgrupp, som i första hand är vårdpersonal som gynekologer, allmänläkare, dermato-venereologer, barnmorskor, fysioterapeuter, kuratorer och psykologer men även patienter och deras anhöriga.

Det förekommer en hel del upprepningar i boken som kan tyckas onödiga vid läsning pärm till pärm, men då boken är uppdelad i tydliga avsnitt kan upprepningarna underlätta användandet av boken som uppslagsbok.

Ytterligare en styrka i boken är de patientbeskrivningar som på ett inspirerande sätt levandegör och tydliggör problembilden och den positiva effekten insatt behandling ofta har. Det tar inte lång tid att läsa denna cirka 100 sidor långa bok, och det är väl investerad tid för alla som träffar denna patientgrupp i sin kliniska vardag. Rekommenderas varmt!