Journalisten Ulf Wickbom har nyligen givit ut boken »Hallucinationer. Den okända sidan av Parkinsons sjukdom«. Det är en lättläst bok som främst handlar om att belysa upplevelser av hallucinationer hos patienter och deras anhöriga, berättad från ett stort antal infallsvinklar. I de första kapitlen får läsaren en mycket fint beskriven inblick i hur hallucinationer vid Parkinsons sjukdom kan upplevas ur både patient- och anhörigperspektiv, då läsaren får följa Magnus, som har Parkinson-hallucinationer, och hustrun Astrids dagbok över dessa. Vi får också möta Magnus gode vän John som kommer på besök några dagar, och tankar tas upp kring hur det känsliga ämnet hallucinationer bemöts av dessa tre personer utifrån olika perspektiv.

»Eftersom tid och rum upphörde att gälla under hallucinationerna kunde han också vara på flera platser på samma gång, i ett tillstånd av olika identiteter« (Astrid, sidan 18).

»Det är ju också ett socialt stigma. Att vara ’knäpp i huvudet’ är ju mycket värre i omvärldens ögon än att vara fysiskt sjuk« (Magnus, sidan 26).

Dessa första kapitel är de absolut mest intressanta i boken. Därefter hämtar författaren material kring hallucinationer från ett stort antal källor; bland annat finns ett helt kapitel med exempel kring vad skådespelaren Michael J Fox skrivit om ämnet.

Syftet med boken förefaller vara att öka medvetenheten hos patienter och deras anhöriga om att de inte är ensamma om det de går igenom och att allmänt belysa ämnet hallucinationer. Författaren uttrycker i det sista kapitlets slutord att förhoppningen med boken är att »öka förståelsen för hallucinationer i samband med Parkinsons sjukdom, hos patienterna själva, hos anhöriga och hos vården«.

Efterordet av Lars Forsgren, senior professor och överläkare i neurologi vid Umeå universitet/Norrlands universitetssjukhus, om Parkinson-hallucinationer ur ett medicinskt perspektiv är värdefullt, då övriga kapitel i boken inte är skrivna av medicinsk expertis.