Äntligen! »Midwifery and sexuality« borde vara efterlängtad av alla som jobbar nära kvinnor i fråga om reproduktion: barnmorskor naturligtvis, men även av oss allmänläkare som har mödravårdsrond och BVC-mottagning och sannolikt också av gynekologer. Den som vill ha en helhetssyn på sin patient behöver inkludera sexuell hälsa. Denna välstrukturerade bok ger vetenskapligt utförliga svar på de frågor om sexuell fysiologi och problematik som alla som jobbar med människors hälsa träffar på i sin klinik. Kunskaperna är en förutsättning för att ens närma sig ämnet. Eftersom grundutbildning i sjukvårdsyrken vanligtvis saknar grundläggande sexologi blir det nödvändigt att fortbilda sig under det kliniska arbetet. »Midwifery and sexuality« är skriven så att den går att använda för detta ändamål.

Del 1 är en introduktion till boken och inleds med att definiera sexologi och dess plats i hälso- och sjukvård. Vidare inkluderas översiktlig anatomi, fysiologi och endokrinologi för kvinnor och män. Det är tydligt att författarna vill få med även mannens och parets perspektiv på sexualitet och intimitet. Vi får även praktiska råd om hur vi kan formulera, använda och granska informationsmaterial till patienter på våra mottagningar.

Del 2 omfattar naturliga och fysiologiska reproduktionsförlopp, kronologiskt från familjeplanering till och med första året som förälder. Det är kvinnan som är i fokus, men aspekter på parförhållandet tas upp. Genomgående visar författarna vidsynthet och ödmjukhet och presenterar en bredd av normaltillstånd.

I del 3 går man igenom avvikelser från naturalförlopp. Man ger konkreta förslag till handläggning genom flera fallbeskrivningar. Man lyfter fram barnmorskans roll i rent medicinska frågor, såsom hur farmakodynamik och -kinetik ändras under graviditet och vilka problemtillstånd som direkt kan bero på de hormonella förändringar som reproduktionens alla faser innebär. Det är en stor hjälp för patienterna att få barnmorskans bedömning och hjälp att komma i kontakt med förskrivande läkare, exempelvis i fråga om sexuell problematik i samband med antidepressiv medicinering.

I del 4 tar författarna upp »special topics«, exempelvis frågor kring kvinnans partner. Man tar ett helhetsperspektiv på familjens hälsa och i vilket sammanhang kvinnan befinner sig. Sexuell hälsa går inte att skilja från övriga aspekter på livet, vilket författarna får fram här. Ett avsnitt handlar särskilt om kvinnlig partner och aspekter på det som är normbrytande. Könsstympning får också utrymme här.

Det stora hindret för hälso- och sjukvårdspersonal är som regel att ta upp själva frågan om sexuell hälsa överhuvudtaget. I del 5 finns ett kapitel som handlar enbart om själva anamnestagandet och vikten av att lyssna utan förutfattade meningar. Detta är kanske det viktigaste budskapet. Att bli skicklig på att ta sexualanamnes är att bli bättre på allt som har med människors hjälpbehov att göra. Återkommande i boken uppmanas läsaren att starta med detta kapitel vid behov.

Boken innehåller många introduktioner, som känns överflödiga eftersom strukturen och rubrikerna är tydliga i sig. Tillsammans med återkommande sammanfattningar i slutet av många avsnitt blir det onödigt mycket text.

Tack vare redaktörernas gedigna arbete är detta en ovärderlig publikation. Att den är öppen för alla online är viktigt att sprida bland hälso- och sjukvårdspersonal. Jag har svårt att tänka mig att någon fråga i barnmorskans dagliga praktik förblir obesvarad efter en sökning i »Midwifery and sexuality«.