Beteendeaktivering som behandling vid depression är en drygt 40-årig metod som bygger på behavioristiska grundprinciper (KBT) och som fortsatt håller för granskning med upprepade goda forskningsresultat. Beteendeaktivering har stark evidens och är den behandling för depression som har bäst resultat över tid, med färre återfall än vid farmakologisk behandling. Författarna betonar att man måste kunna bemöta och hantera de patienter som behandlas farmakologiskt, även om depression enligt denna modell inte ses som ett kemiskt bristtillstånd.

Boken innehåller beskrivningar av terapeutfärdigheter samt tio grundprinciper för beteendeaktivering. Den struktur och stil som beskrivs för konsultationen är användbar i alla professionella möten. Författarna har på en sida sammanfattat vanliga frågor från patienterna med lämpliga svar enligt modellen.

I utvecklingen av depression ser man tydliga samband mellan livshändelser och undvikande som bemästringsstrategi. Beteendeaktivering fokuserar på att återta sådana aktiviteter som man slutat med i samband med belastande livshändelser. Behandlingen har också inslag av mindfulnessbaserad terapi och kognitiv terapi. I stället för att fokusera på att bli av med nedstämdheten först, konkurrerar man ut och avdramatiserar den genom att närma sig och tillåta känslor och göra mer av det som kan ge glädje. Hjärnan är ett organ som är i behov av stimulans, och undvikande av obehag eller aktiviteter leder till understimulering och vidmakthåller nedstämdhet.

Alla som läser boken kan ha nytta av beskrivningen av aktiva bemästringsstrategier, som kan generaliseras till användning vid livets olika svårigheter. I stället för att fastna i undvikande av obehag får man lära sig att tillåta, närma sig och reglera känslor parallellt med övning i problemlösning. Symtomen valideras och samtidigt återtas aktivitet och eget engagemang, som är ledord i behandlingen.

I boken beskrivs också ABC-modellen för funktionell beteendeanalys. Att lära sig se samband mellan hur man mår och vad man gör är grunden för att kunna bli en mer medveten aktör och behålla livsriktningen även när livet verkar hopplöst. Undvikande av obehag ersätts med kompetens att närma sig det som är jobbigt och möjlighet att utvecklas.

Beteendeaktivering kan användas även vid andra tillstånd än depression, och författarna tar i det sista kapitlet upp den forskning som gjorts på andra diagnoser och hur beteendeaktivering kan användas transdiagnostiskt.

Boken innehåller ett stort antal referenser som finns listade i slutet. Där finner man också drygt 40 sidor bilagor som kan användas i behandling. Kärnan i beteendeaktivering upprepas i texten vid ett flertal tillfällen, varför den blir längre än vad som behövs.

Det krävs inte psykoterapeutisk utbildning för att lära sina patienter att se samband mellan situationer, inre responser och beteenden samt vilka konsekvenser de senare får. Detta har även visats vetenskapligt och utmynnat i behandlingsformen »Healthy activity program«, som nämns av författarna. Detta gör boken allmängiltig och värdefull för läkare och andra vårdgivare att använda i primärvården.