När man kommer till elevhälsan som ny skolläkare eller skolsköterska är det ofta en främmande värld med terminologi som inte är bekant och fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete i stället för på traditionell sjukvård. Man är ensam i sin yrkesroll inom elevhälsans medicinska insats och ska arbeta tillsammans med rektorer, specialpedagoger, kuratorer och psykologer och annan personal som inte har medicinsk bakgrund. Sedan »Evidensbaserad elevhälsa« kom i sin första utgåva 2014 har den blivit den främsta och mest gedigna introduktionen till området. Nu i den tredje utgåvan har man uppdaterat alla kapitel, och vissa kapitel är helt nyskrivna.

Boken täcker det mesta som nya skolläkare behöver känna till: skolhälsovårdens bakgrund, synen på hälsa och bildning, de lagar och förordningar vi har att förhålla oss till, de vanligaste formerna av skolsvårigheter som vi möter samt rent medicinska kapitel om tillväxt, allergi och vaccinationer med mera. Särskilt uppskattade jag kapitlen som rör barns normala utveckling av tänkande, språk, läsning och skrivning, för att ha bättre referensramar kring vad som är normalt och vad som behöver följas upp.

Förutom de rent medicinska delarna beskrivs även många andra utmaningar som dagens elever möter, såsom sociala medier, könsidentitetsfrågor, mobbning, våldsamma attacker i skolan och existentiella hot. Boken visar på vikten av ett tvärprofessionellt arbetssätt och att arbeta med evidensbaserade metoder och är därför användbar för all personal inom elevhälsan.

Boken kan med fördel användas som uppslagsverk för skolsköterskor och skolläkare som hjälp i det dagliga arbetet, till exempel kapitlen om syn, hörsel och ortopedi. För vidareutbildning i skolhälsovård för ST-läkare är den något översiktlig, framför allt när det gäller neuropsykiatri, men ger en god grund att använda för fortsatt fördjupning. Varje kapitel avslutas med referenslista och ofta även tips om fördjupningslitteratur. De råd och riktlinjer som ges är tydligt evidensbaserade. Jämfört med tidigare upplagor är boken mer lättläst och uppblandad med faktarutor, tabeller och figurer. Särskilt kapitlen om tillväxt, pubertet och ortopedi görs levande med tillväxtkurvor och fotografier.

En av de viktigaste och tyngsta uppgifterna i arbetet som skolläkare är att träffa elever med inlärningssvårigheter av olika anledningar. Jag hade önskat att kapitlen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kompletterats med en problematisering kring det ökade söktrycket från skola och vårdnadshavare för remittering till extern utredning. Likaså hade det varit värdefullt med en mer fördjupad beskrivning av de olika kognitiva test som skolpsykologerna använder.

Boken upprepar sig vid några tillfällen och ger ibland överlappande information och vid enstaka tillfällen motstridiga uppgifter. Detta är dock mindre skönhetsfel i en bok som i sin helhet både är relevant och samtidigt rolig och spännande läsning.