Yrkes- och miljödermatologi

Textboken »Yrkes- och miljödermatologi« finns nu i sin andra, uppdaterade och omarbetade upplaga (tidigare »Yrkesdermatologi«). Nya avsnitt har tillkommit om elkänslighet, bildskärmssjuka, sjuka hus-syndromet och sjukdomar orsakade av elektromagnetiska fält. Andra nya avsnitt handlar om frisörkemikalier, implantat, kortisonämnen, lokalbedövningsmedel, piercing, tatueringar, tandvårdsmaterial och textilämnen. Huden är kroppens barriär mot den yttre miljön. I många miljöer […]

A matter of wonder. What biology reveals about us, our world and our dreams

Levande organismer har funnits på jorden sedan åtminstone 3,8 miljarder år. De allra första fick energi från jäsningsprocesser likt dagens jästsvampar. Materialet tröt så småningom, en energikris uppstod, men evolutionen utvecklade nya organismer som fick sin energi från solljus. Processen skapade syrgas, ett veritabelt gift för de flesta, men snart nog uppstod celler som använde […]

Nya Bipoläroboken

DSM-IV och ICD-10 beskriver konsensusstödda diagnoskriterier för bipolär sjukdom. Vid sidan av akademisk bipolärmedicin har dock en informell nosologi framvuxit under senare år och fått stort inflytande inom svensk psykiatri. Författare som Jules Angst och Hagop Akiskal tänker sig ett bipolärt spektrum som vida överskrider etablerade definitioner och även omfattar olika temperament. Akiskal har hittills […]

Hvordan krenkede barn blir syke voksne

Anna Luise Kirkengen är en norsk läkare som har skrivit en bok av stort intresse. Boken handlar om hur kränkta barn blir sjuka vuxna, eller »hvordan krenkede barn blir syke voksne«. Vi vet i dag att en stor del av de patienter som söker upp allmänläkare har »medicinskt oförklarade symtom«. Konsultationen kan därför leda till […]

Skräddarsydd kunskap för svenska pediatriker

Det är med glädje vi välkomnar en ny svensk lärobok i pediatrik, Ped. Målgruppen är i första hand läkarstudenter, men som ny ST-läkare i pediatrik ger boken en god grund för vidare kunskapsinhämtning. Även andra läkare som i sin dagliga gärning arbetar med barn och ungdomar kan ha god nytta av boken. Boken omfattar 36 […]

Sexualitetsstudier

Sexualitet är ett ämne som får ökande uppmärksamhet i den offentliga debatten. Frågan berör, inte bara på ett personligt plan utan också ur ett politiskt och kulturellt perspektiv. I denna bok presenterar och diskuterar tolv lärare/forskare vid masterprogrammet i sexologi vid Malmö högskola olika frågeställningar som är aktuella inom det sexologiska området. Boken vänder sig […]

Lundbystudien 1947 – 1997. Fynd och psykiatriskt tänkande under 50 år

Lundbystudien är den internationellt mest kända epidemiologiska studie som genomförts i Sverige. Det är en i många stycken unik studie som följt samma befolkning i 50 år, från 1947 till 1997. Studiens historia har nu tecknats av den siste av fyra projektledare, Per Nettelbladt. Boken byggs upp kring en beskrivning av de fyra olika undersökningsomgångarna; […]

Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder

Flerfunktionshinder och kunskap om funktionshinder och funktionsnedsättningar är något som särskilt uppmärksammas i en ny bok av Ann-Kristin Ölund, habiliteringsläkare och barnneurolog. Det är en handbok som på ett lättillgängligt sätt berättar om stödformer och praktiska elementa för medicinsk omvårdnad, till nytta för alla som kommer i kontakt med flerfunktionshinder. Handbokens tjugo kapitel beskriver den […]

Tonårssömn: ungdomars sömn och dygnsrytm

Alla som privat eller i yrkeslivet möter tonåringar vet att sömn ofta är ett hett ämne. Tonårstiden är en förändringens tid, och sömnen kan lätt hamna i kläm av såväl fysiologiska som sociala orsaker. Därför är Olle Hillmans nyutkomna bok ”Tonårssömn” efterlängtad. Den är lättläst, indelad i korta kapitel, med ett sympatiskt klassiskt folkbildande anslag. […]

Första svenska läroboken i gastroenterologi

»Gastroenterologi och hepatologi« är den första läroboken på svenska i detta ämne. Boken gavs ut 2011 med professor Rolf Hultcrantz som huvudredaktör. Hultcrantz och redaktionskommittén med ytterligare fem framstående gastroenterologer och hepatologer har engagerat sammanlagt 43 (inklusive huvudredaktör och redaktionskommitté) författare. Författarna är rekryterade från samtliga medicinska lärosäten och de är samtliga mycket namnkunniga. I […]

Faktaspäckad bilderbok för rockfickan

Antalet fysiologiböcker som studenter inom vårdyrken och biomedicinska ämnen kan välja mellan är numera stort. För studenter på läkarlinjen finns i dag cirka fem välrenommerade läroböcker dominerade av det engelska språket medan antalet textböcker inom fysiologi på svenska är begränsat till ett fåtal, huvudsakligen avsedda för vårdyrken and­ra än läkaryrket. Som komplement till de större […]

Inspirerande handbok för krigskirurger

Ibland blir man imponerad. I nordligaste Norge, vid universitetet i Tromsö, finns ett traumacentrum (Mine Victim Resource Centre) som bedriver forskning och utbildning om hur man med extremt knappa resurser kan ge trauma­kirurgisk vård i världens mest utsatta länder. Avståndet från ett välfungerande höginkomstland, med outtömliga sjukvårdsresurser, till låginkomstländer i krig med brist på allt […]

Minnesfragment från en psykoanalytikers divan

Sten Espmark har varit en framträdande psykiater, psykoanalytiker, forskare och klinikchef. Under senare år har han i huvudsak arbetat som privatpraktiserande läkare med en bred behandlingsrepertoar, i vilken såväl psykofarmaka som KBT och psykoanalys ryms. 2010 utkom hans bok »I speglarnas sal«, där han i novellform presenterade 12 »fall«. Ett självbiografiskt avsnitt, som i mycket […]

Medicinsk föregångare fascinerar ännu

För dem som intresserat sig för Carl von Linné och hans lärjungar klingar namnet Abraham Bäck välbekant. Men vem var han egentligen? Om detta kan man läsa i en nyutkommen bok av Thomas Ihre: »Abraham Bäck. Mannen som reformerade den svenska sjukvården«. Bokens författare, Thomas Ihre, är välkänd kirurg och tidigare ordförande i såväl Sveriges […]

En tunn bok om statistik

Där jag läste till läkare (Linköping) var termin 8 »ögonterminen«, men mitt ibland alla uveiter, glaukom och katarakter petade kursledning in en föreläsning om statistik. I kafeterian efteråt var vi många som tittade uppgivet på varandra. Oftalmologi var inte lätt, men statistik … där högg vi i sten. Det är en allmän föreställning att statistik […]

Smarta molekyler i ondskans tjänst

Boken »Ond kemi« av Ulf Ellervik fick 2010 års pi-pris som delas ut av Kungliga Vetenskaps­akademien och förlaget Fri Tanke för att främja populärvetenskaplig litteratur inom det naturvetenskapliga området. Några utdrag ur prismotiveringen: »… stor sakkunskap … och glimten i ögat … inte bara varna för missbruk utan också ta oss med på en roande […]

Hej då, ångest – med KBT

Min 17-åring reflekterade nyligen över hur hemskt det måste vara att vara läkare: sitta hela dagarna och lyssna på folks problem. Så tungt och svårt, trodde han. Och visst är det svårt, emellanåt mycket svårt, att inte dras in i patientens oro och göra den till sin genom att beställa en rad prov och undersökningar […]

Läkarens guide för överlevnad i yrket

Jag är väldigt glad över att jag blev läkare. Men jag är medveten om att jag inte alltid skickar de signalerna. Efter en nattjoursvecka känner man sig sliten, och det märker omgivningen. Det gäller att komma ikapp med sömnen. Eftersom jag bor på landet och har en och en halv mil in till universitetssjukhuset i […]

Svar på värdefrågor – utan teoretiska abstraktioner

Som läkare utgår man från den konkreta situationen i mötet med patienter och anhöriga. Men i medicinsk etik är det förhärskande tänkandet annorlunda. Det präglas av allmänna idéer och principer, som i olika mängder ska pytsas ut i den konkreta situationen. Verkligheten måste så att säga anpassas till teorierna i stället för tvärtom. Därför känns […]

Noggrann anamnes ger bättre diagnostik

Alla läroböcker i psykiatrisk dia­gnostik bygger i dag på DSM-systemet med dess kriteriebaserade sätt att nå fram till en rimlig diagnos, vilket ofta gör dem ganska onjutbara att läsa, de fungerar snarare som hjälpredor eller uppslagsverk i det vardagliga kliniska arbetet. Mats Adlers lilla behändiga bok »Psykiatrisk diagnostik« följer också de gängse mallarna för en […]