Samlad kunskap om genetiska sjukdomar

Boken »Genetisk sjukdomar« består egentligen av två delar. I en första del beskrivs genetiska principer och förhållningssätt, och vad de kan används till inom dagens sjukvård (kapitel 1–6 och 19). I den and­ra delen (kapitel 7–18) utgår man i stället från ärftliga sjukdomar. Dessa har indelats med hänsyn till organ och för varje tillstånd beskrivs […]

Böcker i nya upplagor

Medicinsk sociologi. Sociale faktorers betydning for befolkningens helbred 292 sidor Andra upplagan Författare: Rikke Lund, Ulla Christiansen, Lars Iversen. Förlag: Munksgaard Danmark; 2011 ISBN 978-87-628-0944-4 Reumatologi 522 sidor. Tredje upplagan Författare: Jan Pødenphant, m fl, redaktörer Förlag: FADL’s Forlag; 2012 ISBN 978-87-7749-604-2 Obstetrisk öppenvård 384 sidor Tredje upplagan Författare: Karel Marsál, Lars Grennert (redaktörer) Förlag: […]

Lätt-sträckläst om läkemedel

Denna lätt-sträcklästa läkemedelsbok har som undertitel »Historia om vetenskap, slump och envishet«. Femton läkemedel från morfin till sildenafil är väl valda ur vår långa moderna farmakologihistoria. Tema för en uppföljare saknas inte, med heparin och en rad andra biologiska och syntetiska läkemedel som exempel. Varje kapitel beskriver utvecklingen av medlet, som i varierande grad just […]

Sår – i ny reviderad upplaga

Boken »Sår« kom första gången 1995 och nu kommer en efterlängtad reviderad upplaga. Bokens författare, Christina Lindholm, professor vid Sophiahemmet Högskola/Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, är sedan många år en engagerad kliniker, internationellt erkänd föreläsare och utbildare inom området sår. Hon har sett hur detta specifika medicinska område har vuxit under de senaste decennierna och utvecklats till […]

Frikostig bild av förnedring och förtvivlan

Författaren, som tidigare varit professor i humanistisk medicin vid KI, har under en längre period skrivit ett tiotal böcker, ofta i gränslandet mellan humaniora/medicin/naturvetenskap. Just humanismen och utövande av humanism inom läkaryrket har varit fokus exempelvis i boken »Medicinen och det mänskliga« (Natur ock Kultur; 2003) Den nu utgivna boken har fokus inställt på läkaren […]

Döden på en pinne

Under 1900-talet dödade rökning fler än 100 miljoner människor. Stanford-historiken Robert Proctor nagelfar tobaksindustrin. Hans bok »Golden Holocaust« är en lika skrämmande som angelägen läsning för såväl aktiva som passiva rökare. Redan tidigt visste tobaksbolagens forskare att nikotinfria cigaretter var osäljbara, att filter var verkningslösa, liksom att allt snack om milda, »light-cigaretter« var trams. Man […]

Mångsidigt om medicin och medier

En dag i december 1961 kallade Medicinalstyrelsens generaldirektör Arthur Engel till sig en handfull medicinjournalister från de stora tidningarna. Ämnet för mötet var Neurosedyn. Man hade nyligen upptäckt medicinens fosterskadande effekt, och den svenska distributören Astra hade dragit in den. Engels ärende var att uppmana journalisterna att inte skriva om detta. Stora rubriker i tidningarna […]

Mått på kroppens under

»Att leva är att ta mått på ett under«, skriver författaren Björn Ranelid i förordet till en annorlunda bok som gavs ut i Lund förra året. »En annorlunda resa i vårt inre« är ett multikonstverk som tilltalar sina läsare på tre mycket olika språk. Medicinarens sakliga framställning av funktionerna hos kroppsdelar och organ varvas med […]

Den orättvisa hälsan

»Den orättvisa hälsan« är en lärobok som redovisar aktuell forskning om sociala bestämmelsefaktorer till hälsans olika fördelning mellan olika samhällsgrupper baserat på till exempel social position, ekonomiska resurser, genus och födelseland. Forskningen kring hälsans fördelning i samhället fick en nystart under 1980-talet i och med den så kallade Blakerapporten. Den tog död på den vid […]

Yrkes- och miljödermatologi

Textboken »Yrkes- och miljödermatologi« finns nu i sin andra, uppdaterade och omarbetade upplaga (tidigare »Yrkesdermatologi«). Nya avsnitt har tillkommit om elkänslighet, bildskärmssjuka, sjuka hus-syndromet och sjukdomar orsakade av elektromagnetiska fält. Andra nya avsnitt handlar om frisörkemikalier, implantat, kortisonämnen, lokalbedövningsmedel, piercing, tatueringar, tandvårdsmaterial och textilämnen. Huden är kroppens barriär mot den yttre miljön. I många miljöer […]

A matter of wonder. What biology reveals about us, our world and our dreams

Levande organismer har funnits på jorden sedan åtminstone 3,8 miljarder år. De allra första fick energi från jäsningsprocesser likt dagens jästsvampar. Materialet tröt så småningom, en energikris uppstod, men evolutionen utvecklade nya organismer som fick sin energi från solljus. Processen skapade syrgas, ett veritabelt gift för de flesta, men snart nog uppstod celler som använde […]

Nya Bipoläroboken

DSM-IV och ICD-10 beskriver konsensusstödda diagnoskriterier för bipolär sjukdom. Vid sidan av akademisk bipolärmedicin har dock en informell nosologi framvuxit under senare år och fått stort inflytande inom svensk psykiatri. Författare som Jules Angst och Hagop Akiskal tänker sig ett bipolärt spektrum som vida överskrider etablerade definitioner och även omfattar olika temperament. Akiskal har hittills […]

Hvordan krenkede barn blir syke voksne

Anna Luise Kirkengen är en norsk läkare som har skrivit en bok av stort intresse. Boken handlar om hur kränkta barn blir sjuka vuxna, eller »hvordan krenkede barn blir syke voksne«. Vi vet i dag att en stor del av de patienter som söker upp allmänläkare har »medicinskt oförklarade symtom«. Konsultationen kan därför leda till […]

Skräddarsydd kunskap för svenska pediatriker

Det är med glädje vi välkomnar en ny svensk lärobok i pediatrik, Ped. Målgruppen är i första hand läkarstudenter, men som ny ST-läkare i pediatrik ger boken en god grund för vidare kunskapsinhämtning. Även andra läkare som i sin dagliga gärning arbetar med barn och ungdomar kan ha god nytta av boken. Boken omfattar 36 […]

Sexualitetsstudier

Sexualitet är ett ämne som får ökande uppmärksamhet i den offentliga debatten. Frågan berör, inte bara på ett personligt plan utan också ur ett politiskt och kulturellt perspektiv. I denna bok presenterar och diskuterar tolv lärare/forskare vid masterprogrammet i sexologi vid Malmö högskola olika frågeställningar som är aktuella inom det sexologiska området. Boken vänder sig […]

Lundbystudien 1947 – 1997. Fynd och psykiatriskt tänkande under 50 år

Lundbystudien är den internationellt mest kända epidemiologiska studie som genomförts i Sverige. Det är en i många stycken unik studie som följt samma befolkning i 50 år, från 1947 till 1997. Studiens historia har nu tecknats av den siste av fyra projektledare, Per Nettelbladt. Boken byggs upp kring en beskrivning av de fyra olika undersökningsomgångarna; […]

Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder

Flerfunktionshinder och kunskap om funktionshinder och funktionsnedsättningar är något som särskilt uppmärksammas i en ny bok av Ann-Kristin Ölund, habiliteringsläkare och barnneurolog. Det är en handbok som på ett lättillgängligt sätt berättar om stödformer och praktiska elementa för medicinsk omvårdnad, till nytta för alla som kommer i kontakt med flerfunktionshinder. Handbokens tjugo kapitel beskriver den […]

Tonårssömn: ungdomars sömn och dygnsrytm

Alla som privat eller i yrkeslivet möter tonåringar vet att sömn ofta är ett hett ämne. Tonårstiden är en förändringens tid, och sömnen kan lätt hamna i kläm av såväl fysiologiska som sociala orsaker. Därför är Olle Hillmans nyutkomna bok ”Tonårssömn” efterlängtad. Den är lättläst, indelad i korta kapitel, med ett sympatiskt klassiskt folkbildande anslag. […]

Första svenska läroboken i gastroenterologi

»Gastroenterologi och hepatologi« är den första läroboken på svenska i detta ämne. Boken gavs ut 2011 med professor Rolf Hultcrantz som huvudredaktör. Hultcrantz och redaktionskommittén med ytterligare fem framstående gastroenterologer och hepatologer har engagerat sammanlagt 43 (inklusive huvudredaktör och redaktionskommitté) författare. Författarna är rekryterade från samtliga medicinska lärosäten och de är samtliga mycket namnkunniga. I […]

Faktaspäckad bilderbok för rockfickan

Antalet fysiologiböcker som studenter inom vårdyrken och biomedicinska ämnen kan välja mellan är numera stort. För studenter på läkarlinjen finns i dag cirka fem välrenommerade läroböcker dominerade av det engelska språket medan antalet textböcker inom fysiologi på svenska är begränsat till ett fåtal, huvudsakligen avsedda för vårdyrken and­ra än läkaryrket. Som komplement till de större […]