Gediget bygge kring diabetes – nu ännu bättre

Fjärde omarbetade upplagan av boken »Diabetes« finns nu tillgänglig, men årets upplaga är 70 sidor längre än 2005 års dito. Överskådligheten har ökat genom att boken indelats i fem sektioner. För övrigt känns utseendet igen från tidigare upplagor, vilket inte är någon nackdel. Anmälaren är förvissad om att pappersboken kommer att fortsätta finnas men är […]

Prokrustes’ politik i förskolan?

Den antike värdshusvärden Prokrustes yxade till sina gäster efter de sängar han hade tillgängliga. Var besökaren för lång högg han av en bit. Många kommunpolitiker gör något liknande med förskolan. Föds det många barn kläms det bara in fler i förskolans småbarnsgrupper. Politiker och tjänstemän är i hög grad okunniga om både barnens och personalens […]

Handbok i tillfrisknande från sektsjukan

»Det var vår i Köpenhamn, året var 1983.« Så inleder Håkan Järvå, redaktör för och en av författarna till boken »Sektsjuka. Bakgrund – uppbrott – behandling«, det första kapitlet »Påverkan och manipulation«. Järvå fångar omedelbart läsarens intresse genom sin berättelse om hur han 1983 gjorde dagliga joggingturer på Ströget i Köpenhamn som ett led i […]

Lärobok i bemötandets svåra konst

Oavsedd om vi avser att påverka eller inte så påverkas patienters förtroende av hur vi bemöter och kommunicerar med både patienter och närstående. Och patienters förtroende för sjukvården påverkar deras benägenhet att söka sjukvård eller undvika den. Detta påverkar i sin tur deras benägenhet att själva ta ansvar för sin hälsa och eventuell behandling av […]

Etik utan gränser – men var är Sokrates?

Lexikonet inleds med ett mycket tänkvärt förord av P C Jersild – »Den gränslösa etiken«. Läs det! Där sägs bl a att det dröjt länge innan den medicinska etiken fått sin rättmätiga plats i läkar­utbildningen. Tidningsläsare konfronteras ofta med frågor som rör aborter, aktiv dödshjälp, fusk i forskningen, gen-etik, information, läkarassisterat självmord, medicinsk paternalism, place­bo­effekten och […]

Inspiration och stöd till allmänmedicinare

Jag sträckläste boken »Allmänmedicinens vardag – mitt i det mänskliga«. Den senare delen av titeln antyder att texten inte gör anspråk på vetenskaplighet. Det gör boken extra värdefull. Christer Peterssons syfte är av allt att döma att presentera en trovärdig bild av den verklighet dagens allmänläkare arbetar i, hur den har utvecklats, är och ser […]

Ohälsans nollvision hotar välfärdens barn

Carl Lindgren och Frank Lindblad, två välrenommerade forskare med lång klinisk erfarenhet, har tillsammans skrivit en debattbok, där de redovisar den kunskap som finns om barns och ungdomars hälsa och ställer den i relation till kulturella och samhälleliga faktorer. Främst uppehåller sig författarna vid den psykiska hälsan. Summariskt sammanfattas de studier som finns från senare […]

Filosofens skalle kom bort i flytten

I början av Västerlånggatan i Gamla Stan i Stockholm ligger en röd fyra­våningsbyggnad i barockstil, som kallas von der Lindeska huset, uppkallat efter köpmannen Erik von der Linde som lät bygga det år 1630. Man lägger märke till huset, därför att det sticker upp två kanonrör från gatan på bägge sidorna om porten. Men betydligt […]

Smarta val för hjärtat – utan pekpinnar

Att förebygga ohälsa genom att ändra livsstil är ett omdebatterat och viktigt område. Dagligen möter vi »nya« budskap i medierna där man levererar råd för att sänka sin kardiovaskulära risk. Det är svårt för både vårdpersonal och patienter att sortera informationen och kontrollera vilka råd som är evidens­baserade. Professor Mai-Lis Hellénius har med stöd från […]

Vidgat perspektiv på melankoli och psykisk ohälsa

Enstaka gånger har det hänt att läsningen av en bok har vidgat mitt eget perspektiv på ett ämne. Läsningen av »Melankoliska rum. Om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid« av idéhistorikern Karin Johannisson är en sådan erfarenhet. Johannisson vill förstå melankoli som ett känslotillstånd, inte som ett sjukdomstillstånd. Boken beskriver djuplodande hur […]

En svindlande långdans kring paratyreoidea

För 130 år sedan satt en ung medicine kandidat på anatomiska institutionen i Uppsala och dissekerade hundar. Han noterade då att det på sköldkörtelns yta fanns några grynformade bildningar vars mikroskopiska utseende var helt annorlunda än sköldkörtelns. Så småningom utförde kandidaten ytterst detaljerade undersökningar av dessa gryn hos flera olika species, inklusive människa, och kunde […]

Vettigt om evidensbaserad vård

Internationellt har litteraturen inom området evidensbaserad medicin vuxit ordentligt de senaste åren, men förvånansvärt få böcker har skrivits på svenska utifrån svenska förhållanden. Därför är det välkommet att Ragnar Levi, informationschef på SBU, nu utkommit med boken »Vettigare vård. Evidens och kritiskt tänkande i vården«. Ansatsen är bred och boken riktar sig till i stort […]

Lärorik inblick i frontallobsdemens

Tre personer ger utifrån sina respektive perspektiv initierade beskrivningar av en grupp sjukdomar som drabbar hjärnans pannlob. Greppet är lite annorlunda, och vi får den erfarne klinikerns, grundforskarens och närståendes perspektiv och reflektioner, integrerat och var för sig. Inledningen är starkast. Pia Landahls text blir till en levande röst när hon gripande beskriver den förvandling […]

När samhället blev apatiskt

Händelser som i efterhand framstår som svårförståeliga och oförsvarliga kräver eftertanke och analys för att inte återkomma i ny form några år senare. Det enda vi lär av historien är att vi inte lär av historien, lär någon cyniker ha yttrat. Förhoppningsvis är detta fel. I Gellert Tamas’ drygt 600 sidor långa bok »De apatiska« […]

Neuroradiologiskt vetande samlat i lärobok på svenska

En lärobok på svenska i ämnet neuro­radiologi har sett dagens ljus under 2009. Förordet låter förstå att arbetet växt ut från en planerad blygsam handbok till ett format som omfattar aktningsvärda delar av det sjukdomspanorama som neuroradiologin stöter på i klinisk vardag. Därmed har volymen landat på nära 1 100 sidor av förtätade fakta och bilder. […]

Provocerande tankar om evolutionsbiologin

Jag kan lägga ut texten om många sjukdomars riskfaktorer och patofysiologiska mekanismer. Men den kliniska kunskapen om orsaker till sjukdom når inte djupet på frågan om varför sjukdomar överhuvudtaget finns, efter hundra­tusentals år av evolutionärt tryck. I boken »De sjukaste överlever« diskuterar den amerikanska forskaren Sharon Moalem en nästan provocerande tanke, att sjukdomsframkallande gener bevarats […]

Människoapor – våra närmaste

Under en post-doc-vistelse i USA på 90-talet mötte jag ett forskarlag som experimenterade på apor. Beslutet att inte delta i experimenten var rent intuitivt och man kan så här efteråt filosofera över hur jag som ung forskare utan någon djupare reflektion fann den etiska gränsdragningen så självklar. Dessa apor var inga söta små Enzo, utan […]

Har anställda rätt till styrfria zoner?

Detta är ännu en bok där de senaste två decenniernas förändring av hälso- och sjukvårdens styrning granskas av forskare utanför vården. Författarna har samtliga en bakgrund på det nu nedlagda Arbetslivs­institutet (ALI). Detta kan vara viktigt för läsaren att ha i minnet för att förstå boken. Utgångspunkt har bland annat varit den anställdes möjligheter att […]

Musik som medikament och profylax

»Jag känner hur testosteronet vattnas i munnen på mig«, säger en av sopranerna till författaren av denna bok när han förklarat för kören varför sång är bra för hälsan. Författaren är känd som stressforskare och i en mening pro­fessionell som både sångare och vio­linist men dessutom en begåvad pedagog. Han ställer svåra frågor, som vad […]

Aktuell rapport om hur världen mår

Den här textboken är en bred och handfast introduktion i ämnet global hälsa, skriven för högskolans fem- till tioveckorskurser i global hälsa vid JHCAR, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet i Solna, där samtliga författare är eller har varit verksamma. Målgruppen är medicin- och sjuksköterskestuderande, folkhälsostuderande och farmaceuter på grundnivå. Boken kan dock läsas av alla […]