AT-läkare fick inblick i framtidens rättsmedicin

Rättsmedicin är en liten specialitet med omkring 25 rättsläkare i landet. Men på AT-stämman var intresset stort. Den lilla salen var fullsatt när Ingemar Thiblin berättade om yrkets historia, nutid och framtid. Första svenska läroboken i ämnet kom 1776. Idag görs i landet 5500 dödsorsaksundersökningar och 1800 kroppsundersökningar om året. Av de 5500 misstänkt onaturliga […]

En vetenskapligt sann resa genom människans inre

Lennart Nilssons nyutgivna fotobok »Livet« bjuder in till en storslagen och annorlunda presentation av människans inre universum. Boken är – med sina över 300 bildsidor – den största bok som Lennart Nilsson har givit ut och presenterar ett brett urval av det bästa i hans medicinskt vetenskapliga fotoproduktion. Boken är redigerad som en episk bildsvit […]

Om fördelen med att inte vara påläst

Sedan en tid har jag använt en kanske udda strategi i mötet med nya patienter: Jag undviker att läsa igenom deras journal innan vi möts. Vid de tillfällen jag berättat om detta för kolleger har jag ofta mötts av en starkt kritisk reaktion. Vi är så vana att vara pålästa, kunniga, förberedda, att min teknik […]

Grattis Lund!

Efter några timmars trevlig sträckläsning av »Anestesiologi« från anestesikliniken i Lund kan jag kort sammanfatta: Grattis Lund och, kanske ännu viktigare, grattis alla medicinstuderande, AT-läkare, ST-läkare i kirurgiska discipliner inklusive anestesi. Här har ni en lättläst, trevlig, uppdaterad, heltäckande, enkel svensk »lärobok« i perioperativ anestesi. Boken är basal men helt adekvat som baslitteratur inom området […]

Känsla av sammanhang ger motståndskraft – tes i klassiker om hälsa

Patogenes (sjukdomsorsaker) finns i ordböcker. Salutogenes (hälsans orsaker) däremot lyser med sin frånvaro, trots att hälsan är oss kär. Professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky (1923–1994) präglade begreppet salutogenes år 1979 i »Health, stress, and coping«, som visade hur stress kan bemästras. »Unraveling the mystery of health«, år 1987, blev hans nästa betydande verk, nu […]

Lättillgänglig lärobok i psykiatrisk etik

Arbeten om medicinsk etik har en tendens att hålla sig på en hög abstraktionsnivå; i den mån resonemang om etiska principer utgår från fall, handlar det gärna om tillspetsade, i praktiken mycket sällsynta situationer som väljs som exempel därför att de från principiell synpunkt är belysande. Ottosons lärobok, däremot skiljer sig från detta mönster. Den […]

»Första hjälpen« för oerfaren medicinjour

»Akutmedicin« är en handbok utvecklad via medicinkompendium från Uppsala. Boken har fyra huvuddelar: symtom, diagnoser, intoxikationer och en mycket kortfattad medicinsk intensivvårdsdel. Den vänder sig i huvudsak till yngre läkare som handhar akut sjuka medicinpatienter. Tanken med boken är att den bl a skall fungera som »första hjälpen« för oerfaren medicinjour på akutmottagningen, den är […]

Fetmaforskare som förordar måttband framför våg

Intresset för forskning var från början inte så stort trots påbrå av disputerade i släkten. Pappa är professor i kirurgi, en faster och farbror är också läkare. – Det var nog mycket pliktkänsla först. Jag kände mig tvungen att också ägna mig åt forskning och började på endokrinlabbet på KS med tyreoidea-forskning, men de var […]

Maxgräns för sjukskrivning föreslås

Sverige behöver en maximal tidsgräns för hur länge det ska gå att få sjukersättning, föreslår Socialförsäkringsutredningen och utredaren Anna Hedborg i utredningens senaste skrift Sjuk eller ledsen. Ytterligare en rad förändringar diskuteras, bl a om läkarna bör befrias från ansvaret att bedöma arbetsförmåga. Företagshälsovården eller Försäkringskassan kan ta över mer av detta ansvar. Uttryckliga metoder […]

Kvinnliga AT-läkare tjänar mindre än sina manliga kollegor

– Vi är inte förskonade från det mönster som allmänt gäller på arbetsmarknaden och som gynnar männens löner. Det säger Charlotta Sävblom, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf. Hon tycker att det är mycket olyckligt att de finns så tydliga könsskillnader redan från början av karriären. – Man vet att sådana skillnader består, säger […]

Garanti för löneökning ingen succé för specialiteter med lägst lön

– Vi ville ha en jämställdhetsrevision i fjolårets centrala förhandlingar, men det gick inte arbetsgivaren med på. Det säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Sveriges läkarförbund. Överenskommelsen blev till slut ett garanterat utrymme på 2 procents lönehöjning för specialiteter med minst hälften kvinnor i kåren. Garantin omfattade specialister inom psykiatri inklusive barn- och ungdomspsykiatri, geriatrik, […]

Stora skillnader inom specialiteterna

Spridningen mellan de olika specialiteternas överläkarlöner är drygt 10000 kronor räknat på medianlönerna i november 2005. Allra bäst tjänar överläkarna i klinisk cytologi som har en medianlön på 59100 kronor. Klinisk cytologi, och även andra labbspecialiteter, dras med rekryteringsproblem, något som bidrar till att höja lönenivån i gruppen. De överläkare som har lägst medianlön är […]

Socialstyrelsen kritisk till dimensionering av ST-utbildningen

Det är landstingsledningarnas sak att se till att antalet ST-tjänster motsvarar landstingets framtida behov inom varje specialitet. Det regleras i Hälso- och sjukvårdslagen 15 § andra stycket. – Men jag upplever inte att dimensioneringen utgår från landstingens bedömning av hur behovet ser ut. Landstingsledningarna måste ta ett helhetsgrepp och det saknas, säger Klas Öberg, utredare […]

Valproinsyra vid schizofreni – epigenetik i praktiken

I mitten av 1900-talet ansågs schizofreni bero på svagheter i personligheten eller på störd relation mellan mor och barn. Samtidigt letade forskarna efter ärftliga faktorer bakom sjukdomen. Man letade i generna efter specifika mutationer, som man hoppades skulle revolutionera diagnostiken och behandlingen. Det finns en stark genetisk faktor för schizofreni; individer med en nära släkting […]

Skrivandet – en överlevnadsstrategi

Skrivandet blev en överlevnadsstrategi för deckarförfattaren Karin Wahlberg – gynekolog och förlossningsläkare på Universitetssjukhuset i Lund – när det var en hård stämning framför allt gentemot kvinnliga läkare på kvinnokliniken i Lund. Flera av hennes kolleger stod inte ut, och några slutade efter kort tid. Själv flydde hon in i skrivandet på lediga stunder, och […]

Att söka mening i det meningslösa

Med upptäckarlust kastar jag mig över Georg Kleins nya essäbok och finner snabbt att den är lika sträng och infallsrik som hans tidigare böcker. Tankar om existensens villkor, den mänskliga historiens grymhet, vetenskapens sanningssökande och konstens meningssökande återkommer i nya former. Det är inte många medicinska forskare i vårt land som med ett sådant intentionsdjup […]

Två psykiatrer varnas för att inte ha gjort personliga bedömningar av bälteslagd patient

Den 54-årige mannen led av paranoid schizofreni och hade sedan 1980-talet vårdats inneliggande vid ett flertal tillfällen. Den 25 november 2002 sökte han akut vid sjukhus. Han blev psykotisk, ett vårdintyg utfärdades och han blev inlagd på ett annat sjukhus (fem mil från det första sjukhuset). Den 30 november försämrades han med tilltagande irritabilitet och […]

Missade epiglottit respektive hydrocefalus

Den 66-årige mannen uppsökte den 29 maj 2005 akutkliniken vid sjukhus på grund av halsont, som blivit värre, sedan tre dagar och feber. Doktorn bedömde att det rörde sig om en retrofaryngeal abscess. Patienten ordinerades penicillin och fick åka hem. Han återkom dock en timme senare till samma doktor med andningssvårigheter och remitterades akut till […]

»Med de symtomen är det förvånande att man inte ombesörjde borrerliaserologi tidigare«

Den 41-årige mannen hade under sommaren i fjol vistats i östra USA, bland annat i New Jersey och New York. Han hade blivit mycket myggbiten, vilket medfört kraftiga reaktioner. Den 25 juli, dagen efter hemkomsten, insjuknade han med hög feber, huvud- och nacksmärtor samt värk i leder och muskler. Den 1 augusti uppsökte han vårdcentralen, […]

ABCD-regeln ger kriterier vid diagnostisering av malignt melanom

En 39-årig kvinna undersöktes den 11 juli på vårdcentral för flera födelsemärken. Ett på utsidan av vänster lår hade ökat i storlek till 4 x 4 mm, fått oregelbunden form och struktur samt börjat klia. Hon remitterades till hudspecialist och bedömdes den 22 september under frågeställning malignt melanom. Hudläkaren fann inga tecken på malignt melanom. […]