»Muskelsträckning« var hälseneruptur med diastas

Den 36-årige mannen kom till vårdcentralen den 8 september 2004 på grund av smärtor i höger vad. Han hade blivit sparkad på vaden under en fotbollsmatch två veckor tidigare och hade sedan dess lidit av hälta och värk samt svårigheter att belasta foten. Distriktsläkaren undersökte hans underben och fotled, men noterade varken svullnad eller rodnad. […]

Regeringen tar fram plan för att bekämpa sjukdomar i tredje världen

Under 2006 kommer Sverige att avsätta 27 miljarder kronor till internationellt bistånd. Det är en rekordsumma, menar folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson som deltog vid hearingen. Det innebär också att regeringen kan fullfölja den ambition i regeringsförklaringen 2004, om en kraftig biståndssatsning på forskning, behandling och prevention av sjukdomar som HIV/aids, malaria, mässling och tuberkulos, […]

Läkare på Östra sjukhuset avråder allmänheten från akutbesök

Sedan sjukhusen i Göteborg slogs ihop till en administrativ enhet under Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har vissa funktioner och kompetenser koncentrerats till Sahlgrenska sjukhuset. Läkarna som signerat brevet anser att de inte längre kan ta ansvar för de konsekvenser det medför. Bengt Gustavsson, professor och överläkare i kirurgi, är en av dem som skrivit brevet. Han […]

Skärp kontrollen och inför sanktioner

OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, granskar sina 30 medlemsländers ekonomi ungefär vartannat år och den 9 juni kom den senaste rapporten om Sverige. Enligt den är Sveriges stora utmaning att behålla välfärden när andelen äldre i befolkningen ökar. Fler måste förvärvsarbeta. Att få bukt på sjukfrånvaron och förtidspensioneringarna är därför centralt. En vanlig […]

»Försäkringskassan måste ta sitt ansvar«

Kristina Alexanderson är professor vid Sektionen för personskadeprevention vid Karolinska institutet. Hon presenterade tidigare i år en kartläggning av sjukskrivningsproblemen (LT 11/2005). Att läkarnas sjukintyg, de medicinska underlagen, behöver göras bättre är bra tänkt, menar hon. Av intyget ska framgå om kriterier för sjukpenning föreligger, det vill säga om patienten är sjuk och om sjukdomen […]

»Allmänläkaren är väl så skickad«

Problemet är bristen på allmänläkare och för lite samverkan mellan andra aktörer, inte att allmänläkare har för stort inflytande över de långa sjukskrivningarna. Det menar Distriktsläkarföreningens ordförande Benny Ståhlberg. –Jag upplever inte att problemet är att allmänläkarna sjukskriver eller att vi skulle lösa problemet genom »second opinion«. Har du en allmänläkare som känner sin patient […]

Så kan Sverige ändra systemet enligt OECD

Bättre grindvaktsfunktion och kontroll Läkare måste göra noggrannare bedömning av arbetsförmågan och få bättre stöd av försäkringskassan. Att försäkringskassan nekar sjukskrivning i endast 1 procent av fallen jämförs med Norges 17 procent, Danmarks 25 procent och hela 50 procent i Österrike och Portugal. Allmänläkaren är oftast inte rätt person att avgöra ifall någon kan gå […]

Stora regionala skillnader i behandling av prostatacancer

I år beräknas att cirka 10000 män i Sverige får diagnosen prostatacancer. Cirka 30 procent av dessa nydiagnostiserade fall har lokalt avancerad prostatacancer, och dessa patienter har främst tre behandlingsalternativ att välja på: kirurgisk kastrering, medicinsk kastrering eller antiandrogener. Då AstraZeneca, tillsammans med Riksorganisationen för prostatacancer, ROP, nyligen arrangerade ett presseminarium om behandling av patienter […]

God säkerhet på sjukhuset anser sjukhusledningen

Lennart Jivegård är själv kärlkirurg och deltar i någon mån i bakjoursverksamheten. Han säger att han inte märkt av att den medicinska säkerheten skulle vara hotad (se artikeln ovan). Lennart Jivegård får medhåll av resten av sjukhusledningen som efter ett möte med Östras verksamhetschefer i ett pressmeddelande meddelar att den medicinska säkerheten på Östra sjukhuset […]

»Mycket har vi redan åtgärdat«

– Mycket av det som OEDC lyfter fram har vi själva både upptäckt och åtgärdat eller är på väg att åtgärda. Det har lett till att sjukfrånvaron är på väg ordentligt nedåt.Regeringens mål att halvera 2002 års sjukfrånvaro till år 2008 har uppnåtts till en tredjedel, enligt Gårdestig. Försäkringskassans kontrollfunktion kunde ha varit bättre tidigare. […]

Beslut om specialiteter dröjer

Utredningsarbetet är avslutat efter att både Socialstyrelsens utredning och förslaget från den kompletterande utredaren Lennart Persson remissbehandlats. Som Läkartidningen tidigare berättat, LT nr 9/2005, ställde sig Socialstyrelsen bakom Lennart Perssons förslag att behålla reumatologi som basspecialitet. Däremot vidhöll Socialstyrelsen att klinisk fysiologi bör ingå i en ny specialitet kallad bild- och funktionsmedicin, medan Lennart Persson […]

Vaccinering mot cervixcancer utesluter inte fortsatt screening

En svensk studie där olika modeller för screening för cervixcancer jämförs presenteras i detta nummer av Läkartidningen (sid 1874). Det viktigaste fyndet i denna studie är enligt författarna att cervixscreening inte bara ger stora effekter på vunnen levnadstid. Den innebär också en ekonomisk besparing för sjukvården. –Det har inte tidigare visats, och våra resultat pekar […]

Hit – men inte längre!

I bortre delen av sjukhusets avdelning 3 ligger Protessektionen med sina tolv vårdplatser. Två provisoriska skärmar markerar gränsen. Snart ska de ersättas av en riktig portal. Sektionens personal vårdar endast protespatienterna, inga andra. Och alla, såväl patienter som personal, följer nya striktare hygien- och sterilrutiner. Rena arbetskläder varje dag och patientbundna skyddskläder. Alla som går […]

Remisstvång i Stockholm upphävs

Det remisstvång som gäller för läkarbesök inom öron-, näs-och hals- samt hudsjukvård inom Stockholms läns landsting försvinner från 1 november. – Ett klokt beslut, men man kunde avskaffa det direkt och också för sjukgymnaster, säger Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening. Enligt sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s) har en utvärdering under våren visat att de ekonomiska […]

Socialstyrelsen i fokus för tsunamikritik

Expertgruppen, som utgör en del av 2005 års katastrofkommission, består av professorerna Sten Lennquist och Timothy Hodgetts. De betonar att en bättre nationell ledning av de svenska insatserna borde ha lett till snabbare beslut om att sända svenska team till området. Många behov blev nu inte tillgodosedda. Den myndighet som har planeringsansvaret inför kriser eller […]

Läkare bröt mot tystnadsplikten

Den 23-årige mannen kom till vårdcentralen bland annat för att han behövde ett intyg. Följande dag kontaktade läkaren mannens mor för att få ytterligare information kring intyget. Patienten anmälde läkaren för att ha åsidosatt tystnadsplikten. Denne hade kontaktat hans mor och lämnat uppgift om att han sökt ett intyg. Han kan tala för sig själv […]

»Ischias« var djup ventrombos hos nyförlöst

Den 23-åriga kvinnan hade nyligen förlösts då hon den 7 juli 2004 uppsökte akutmottagningen vid ett sjukhus på grund av smärtor i rygg och ben. Sedan jourhavande gynekolog bedömt att besvären orsakades av ryggskott och ischias ordinerades Diklofenak. Kvinnan återkom till sjukhuset påföljande dag sedan smärtorna förvärrats och strålade ut i höger ben. Hon undersöktes […]

Familjeläkare missade lungcancer – borde ha lyssnat på kvinnans lungor

Kvinnan sökte i augusti 2003 för värk i vänster öra. Familjeläkaren remitterade henne då för öronundersökning. Hon återkom i september med liknande besvär. Familjeläkaren ordinerade smärtstillande medel. Vid besök i oktober hade kvinnan varit på öronundersökningen, vid vilken inte framkommit några avvikelser. Hon hade värk i nacke, axlar och bröstrygg. Familjeläkaren bedömde att det rörde […]

»Psykosomatiska besvär« var akut appendicit med varbildning

Den 18-årige mannen kom den 21 december 2004 till kirurgen på grund av magbesvär av stresstyp. Den 1 mars 2005 fick han akut ont i magen och kräktes. På grund av fortsatta magsmärtor kom han nästa dag till samma kirurg, som bedömde besvären som psykosomatiska. Den 4 mars sökte mannen vid ett centrallasarett. Han blev […]

Borde undersökt brösten, gjort kontroll och frågat om förekomst av bröstcancer i familjen

Den 39-åriga kvinnan sökte den 12 juli 2004 vid vårdcentralen på grund av en knöl i vänster armhåla. Hon undersöktes av distriktsläkaren som bedömde förändringen som en normal lymfkörtel. Kvinnan vände sig senare till en privatpraktiserande läkare som, efter undersökning med ultraljud och mammografi, diagnostiserade cancer i vänster bröst. Hon remitterades till sjukhus, där man […]